“In front of patients, I will always be a pupil.” Dr. Xiaoqian Zhang: the founder of the modern Chinese gastroenterology
Lu Wang, Xudong Liu, Wenli Duan, Shu-yang Zhang
2019, 10(1): 1-4. DOI: 10.1007/s13238-018-0561-4
[Abstract] [PDF]
Extended pluripotent stem cells facilitate mouse model generation
Guanghai Xiang, Haoyi Wang
2019, 10(1): 5-7. DOI: 10.1007/s13238-018-0573-0
[Abstract] [PDF]
Release and uptake mechanisms of vesicular Ca2+ stores
Junsheng Yang, Zhuangzhuang Zhao, Mingxue Gu, Xinghua Feng, Haoxing Xu
2019, 10(1): 8-19. DOI: 10.1007/s13238-018-0523-x
[Abstract] [PDF]
Rapid generation of gene-targeted EPS-derived mouse models through tetraploid complementation
Haibo Li, Chaoran Zhao, Jun Xu, Yaxing Xu, Chunmei Cheng, Yinan Liu, Ting Wang, Yaqin Du, Liangfu Xie, Jingru Zhao, Yanchuang Han, Xiaobao Wang, Yun Bai, Hongkui Deng
2019, 10(1): 20-30. DOI: 10.1007/s13238-018-0556-1
[Abstract] [PDF]
Efficient derivation of extended pluripotent stem cells from NOD-scid Il2rg-/- mice
Yaqin Du, Ting Wang, Jun Xu, Chaoran Zhao, Haibo Li, Yao Fu, Yaxing Xu, Liangfu Xie, Jingru Zhao, Weifeng Yang, Ming Yin, Jinhua Wen, Hongkui Deng
2019, 10(1): 31-42. DOI: 10.1007/s13238-018-0558-z
[Abstract] [PDF]
Neoblast-enriched zinc finger protein FIR1 triggers local proliferation during planarian regeneration
Xiao-Shuai Han, Chen Wang, Fang-hao Guo, Shuang Huang, Yong-Wen Qin, Xian-Xian Zhao, Qing Jing
2019, 10(1): 43-59. DOI: 10.1007/s13238-018-0512-0
[Abstract] [PDF]
Hepatitis B virus is degraded by autophagosome-lysosome fusion mediated by Rab7 and related components
Yong Lin, Chunchen Wu, Xueyu Wang, Thekla Kemper, Anthony Squire, Matthias Gunzer, Jiming Zhang, Xinwen Chen, Mengji Lu
2019, 10(1): 60-66. DOI: 10.1007/s13238-018-0555-2
[Abstract] [PDF]
Neonatal lethality and recycling defect of transferrin receptor in mice with Syntaxin12/13 disruption
Fang Li, Chun-Feng Liu, Yin-Zhen Xu, Yi-Lin Guo, Shu-Wen Xue, Xiang-Dong Kong, Hai-bing Zhang, Yan Zhang, Jian-Sheng Kang
2019, 10(1): 67-71. DOI: 10.1007/s13238-018-0519-6
[Abstract] [PDF]
Simultaneous and systematic analysis of cellular and viral gene expression during Enterovirus 71-induced host shutoff
Yongquan Lin, Yan Wang, Hui Li, Yuhang Chen, Wentao Qiao, Zhi Xie, Juan Tan, Zhilong Yang
2019, 10(1): 72-77. DOI: 10.1007/s13238-018-0535-6
[Abstract] [PDF]