Old Master Zhu: in memory of virologist Guan-Fu Zhu
Qing Ye, Tao Jiang, Cheng-Feng Qin
2018, 9(9): 749-751. DOI: 10.1007/s13238-017-0396-4
[Abstract] [PDF]
Adenine base editing to mimic or correct disease mutations in rodents
Ruotong Ren, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu
2018, 9(9): 752-753. DOI: 10.1007/s13238-018-0570-3
[Abstract] [PDF]
The role of ubiquitination and deubiquitination in the regulation of cell junctions
Junting Cai, K. Miranda Culley, Yutong Zhao, Jing Zhao
2018, 9(9): 754-769. DOI: 10.1007/s13238-017-0486-3
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Pirh2 mediates the sensitivity of myeloma cells to bortezomib via canonical NF-κB signaling pathway
Li Yang, Jing Chen, Xiaoyan Han, Enfan Zhang, Xi Huang, Xing Guo, Qingxiao Chen, Wenjun Wu, Gaofeng Zheng, Donghua He, Yi Zhao, Yang Yang, Jingsong He, Zhen Cai
2018, 9(9): 770-784. DOI: 10.1007/s13238-017-0500-9
[Abstract] [PDF]
LRRC25 plays a key role in all-trans retinoic acid-induced granulocytic differentiation as a novel potential leukocyte differentiation antigen
Weili Liu, Ting Li, Pingzhang Wang, Wanchang Liu, Fujun Liu, Xiaoning Mo, Zhengyang Liu, Quansheng Song, Ping Lv, Guorui Ruan, Wenling Han
2018, 9(9): 785-798. DOI: 10.1007/s13238-017-0421-7
[Abstract] [PDF]
Identification of new type I interferonstimulated genes and investigation of their involvement in IFN-β activation
Xiaolin Zhang, Wei Yang, Xinlu Wang, Xuyuan Zhang, Huabin Tian, Hongyu Deng, Liguo Zhang, Guangxia Gao
2018, 9(9): 799-807. DOI: 10.1007/s13238-018-0511-1
[Abstract] [PDF]
Effective and precise adenine base editing in mouse zygotes
Puping Liang, Hongwei Sun, Xiya Zhang, Xiaowei Xie, Jinran Zhang, Yaofu Bai, Xueling Ouyang, Shengyao Zhi, Yuanyan Xiong, Wenbin Ma, Dan Liu, Junjiu Huang, Zhou Songyang
2018, 9(9): 808-813. DOI: 10.1007/s13238-018-0566-z
[Abstract] [PDF]
Increasing targeting scope of adenosine base editors in mouse and rat embryos through fusion of TadA deaminase with Cas9 variants
Lei Yang, Xiaohui Zhang, Liren Wang, Shuming Yin, Biyun Zhu, Ling Xie, Qiuhui Duan, Huiqiong Hu, Rui Zheng, Yu Wei, Liangyue Peng, Honghui Han, Jiqin Zhang, Wenjuan Qiu, Hongquan Geng, Stefan Siwko, Xueli Zhang, Mingyao Liu, Dali Li
2018, 9(9): 814-819. DOI: 10.1007/s13238-018-0568-x
[Abstract] [PDF]
Long non-coding RNA tagging and expression manipulation via CRISPR/Cas9-mediated targeted insertion
Tian-Lin Cheng, Zilong Qiu
2018, 9(9): 820-825. DOI: 10.1007/s13238-017-0464-9
[Abstract] [PDF]