Investigation on natural resources and species conservation of Ophiocordyceps sinensis, the famous medicinal fungus endemic to the Tibetan Plateau
Wenjing Wang, Ke Wang, Xiaoliang Wang, Ruiheng Yang, Yi Li, Yijian Yao
2018, 9(8): 671-673. DOI: 10.1007/s13238-017-0406-6
[Abstract] [PDF]
Revisiting ovarian cancer microenvironment: a friend or a foe?
Boyi Zhang, Fei Chen, Qixia Xu, Liu Han, Jiaqian Xu, Libin Gao, Xiaochen Sun, Yiwen Li, Yan Li, Min Qian, Yu Sun
2018, 9(8): 674-692. DOI: 10.1007/s13238-017-0466-7
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Hypertonia-linked protein Trak1 functions with mitofusins to promote mitochondrial tethering and fusion
Crystal A. Lee, Lih-Shen Chin, Lian Li
2018, 9(8): 693-716. DOI: 10.1007/s13238-017-0469-4
[Abstract] [PDF]
Pluripotent stem cells secrete Activin A to improve their epiblast competency after injection into recipient embryos
Jinzhu Xiang, Suying Cao, Liang Zhong, Hanning Wang, Yangli Pei, Qingqing Wei, Bingqiang Wen, Haiyuan Mu, Shaopeng Zhang, Liang Yue, Genhua Yue, Bing Lim, Jianyong Han
2018, 9(8): 717-728. DOI: 10.1007/s13238-017-0470-y
[Abstract] [PDF]
CRTC2 modulates hepatic SREBP1c cleavage by controlling Insig2a expression during fasting
Yuanyuan Zhang, Yi Liu, Liqun Chen, Yiguo Wang, Jinbo Han
2018, 9(8): 729-732. DOI: 10.1007/s13238-018-0538-3
[Abstract] [PDF]
APEX2-tagging of Sigma 1-receptor indicates subcellular protein topology with cytosolic N-terminus and ER luminal C-terminus
Timur Mavylutov, Xi Chen, Lianwang Guo, Jay Yang
2018, 9(8): 733-737. DOI: 10.1007/s13238-017-0468-5
[Abstract] [PDF]
Structural and biochemical insights into human zinc finger protein AEBP2 reveals interactions with RBBP4
Aiai Sun, Fudong Li, Zhonghua Liu, Yiyang Jiang, Jiahai Zhang, Jihui Wu, Yunyu Shi
2018, 9(8): 738-742. DOI: 10.1007/s13238-017-0483-6
[Abstract] [PDF]
CD146 is essential for PDGFRβ-induced pericyte recruitment
Jianan Chen, Yongting Luo, Hongxin Huang, Shuilong Wu, Jing Feng, Jingjing Zhang, Xiyun Yan
2018, 9(8): 743-747. DOI: 10.1007/s13238-017-0484-5
[Abstract] [PDF]