The symbol of spread of modern Western botany into China: Chih-wu hsüeh, an unconventional translation in the late Qing dynasty
He Zhang
2018, 9(6): 511-515. DOI: 10.1007/s13238-017-0452-0
[Abstract] [PDF]
Targeting cancer stem cells by using chimeric antigen receptor-modified T cells: a potential and curable approach for cancer treatment
Yelei Guo, Kaichao Feng, Yao Wang, Weidong Han, Yelei Guo
2018, 9(6): 516-526. DOI: 10.1007/s13238-017-0394-6
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Whole-tissue 3D imaging reveals intra-adipose sympathetic plasticity regulated by NGF-TrkA signal in cold-induced beiging
Ying Cao, Huanhuan Wang, Wenwen Zeng
2018, 9(6): 527-539. DOI: 10.1007/s13238-018-0528-5
[Abstract] [PDF]
Antisense transcription regulates the expression of sense gene via alternative polyadenylation
Ting Shen, Huan Li, Yifan Song, Jun Yao, Miao Han, Ming Yu, Gang Wei, Ting Ni
2018, 9(6): 540-552. DOI: 10.1007/s13238-017-0497-0
[Abstract] [PDF]
Ligand binding and conformational changes of SUR1 subunit in pancreatic ATP-sensitive potassium channels
Jing-Xiang Wu, Dian Ding, Mengmeng Wang, Yunlu Kang, Xin Zeng, Lei Chen
2018, 9(6): 553-567. DOI: 10.1007/s13238-018-0530-y
[Abstract] [PDF]
Identification of natural compounds targeting Annexin A2 with an anti-cancer effect
Yu-Shi Wang, He Li, Yang Li, Hongyan Zhu, Ying-Hua Jin
2018, 9(6): 568-579. DOI: 10.1007/s13238-018-0513-z
[Abstract] [PDF]
Simulating the ion permeation and ion selection for a eukaryotic voltage-gated sodium channel NaVPaS
Juanrong Zhang, Wenzhi Mao, Yanhui Ren, Rui-Ning Sun, Nieng Yan, Haipeng Gong
2018, 9(6): 580-585. DOI: 10.1007/s13238-018-0522-y
[Abstract] [PDF]
UQCRFS1N assembles mitochondrial respiratory complex-Ⅲ into an asymmetric 21-subunit dimer
Shuai Zong, Jinke Gu, Tianya Liu, Runyu Guo, Meng Wu, Maojun Yang
2018, 9(6): 586-591. DOI: 10.1007/s13238-018-0515-x
[Abstract] [PDF]