The international Human Genome Project (HGP) and China's contribution
Xiaoling Wang, Zhi Xia, Chao Chen, Huanming Yang
2018, 9(4): 317-321. DOI: 10.1007/s13238-017-0474-7
[Abstract] [PDF]
IL-2 and IL-15 dependent thymic development of Foxp3-expressing regulatory T lymphocytes
Cécile Apert, Paola Romagnoli, Joost P. M. van Meerwijk
2018, 9(4): 322-332. DOI: 10.1007/s13238-017-0425-3
[Abstract] [PDF]
Differential stem cell aging kinetics in Hutchinson-Gilford progeria syndrome and Werner syndrome
Zeming Wu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Wei Wang, Gang Wei, Wei Li, Jinghui Lei, Yu Huang, Yanmei Sang, Piu Chan, Chang Chen, Jing Qu, Keiichiro Suzuki, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu
2018, 9(4): 333-350. DOI: 10.1007/s13238-018-0517-8
[Abstract] [PDF]
Single-cell transcriptomics reveals gene signatures and alterations associated with aging in distinct neural stem/progenitor cell subpopulations
Zhanping Shi, Yanan Geng, Jiping Liu, Huina Zhang, Liqiang Zhou, Quan Lin, Juehua Yu, Kunshan Zhang, Jie Liu, Xinpei Gao, Chunxue Zhang, Yinan Yao, Chong Zhang, Yi E. Sun
2018, 9(4): 351-364. DOI: 10.1007/s13238-017-0450-2
[Abstract] [PDF]
NEDDylation antagonizes ubiquitination of proliferating cell nuclear antigen and regulates the recruitment of polymerase η in response to oxidative DNA damage
Junhong Guan, Shuyu Yu, Xiaofeng Zheng
2018, 9(4): 365-379. DOI: 10.1007/s13238-017-0455-x
[Abstract] [PDF]
Gene activation in human cells using CRISPR/Cpf1-p300 and CRISPR/Cpf1-SunTag systems
Xin Zhang, Wei Wang, Lin Shan, Le Han, Shufeng Ma, Yan Zhang, Bingtao Hao, Ying Lin, Zhili Rong
2018, 9(4): 380-383. DOI: 10.1007/s13238-017-0491-6
[Abstract] [PDF]
Cryo-EM structure of Mycobacterium smegmatis ribosome reveals two unidentified ribosomal proteins close to the functional centers
Zhifei Li, Xueliang Ge, Yixiao Zhang, Lvqin Zheng, Suparna Sanyal, Ning Gao
2018, 9(4): 384-388. DOI: 10.1007/s13238-017-0456-9
[Abstract] [PDF]
Ebola virus mucin-like glycoprotein (Emuc) induces remarkable acute inflammation and tissue injury: evidence for Emuc pathogenicity in vivo
Yun-Jia Ning, Zhenyu Kang, Jingjun Xing, Yuan-Qin Min, Dan Liu, Kuan Feng, Manli Wang, Fei Deng, Yiwu Zhou, Zhihong Hu, Hualin Wang
2018, 9(4): 389-393. DOI: 10.1007/s13238-017-0471-x
[Abstract] [PDF]