Gene editing using CRISPR/Cas9: implications for dual-use and biosecurity
Diane DiEuliis, James Giordano
2018, 9(3): 239-240. DOI: 10.1007/s13238-017-0493-4
[Abstract] [PDF]
Lian-Cang Xu: the founder of management psychology in China
Jing Li, Yong-Kang Lu
2018, 9(3): 241-243. DOI: 10.1007/s13238-017-0419-1
[Abstract] [PDF]
First stem cell transplantation to regenerate human lung
Si Wang, Jun Wu, Guang-Hui Liu
2018, 9(3): 244-245. DOI: 10.1007/s13238-017-0498-z
[Abstract] [PDF]
RIG-I: a multifunctional protein beyond a pattern recognition receptor
Xiao-xiao Xu, Han Wan, Li Nie, Tong Shao, Li-xin Xiang, Jian-zhong Shao
2018, 9(3): 246-253. DOI: 10.1007/s13238-017-0431-5
[Abstract] [PDF]
T-cell receptor-engineered T cells for cancer treatment: current status and future directions
Yu Ping, Chaojun Liu, Yi Zhang
2018, 9(3): 254-266. DOI: 10.1007/s13238-016-0367-1
[Abstract] [PDF]
Regeneration of functional alveoli by adult human SOX9+ airway basal cell transplantation
Qiwang Ma, Yu Ma, Xiaotian Dai, Tao Ren, Yingjie Fu, Wenbin Liu, Yufei Han, Yingchuan Wu, Yu Cheng, Ting Zhang, Wei Zuo
2018, 9(3): 267-282. DOI: 10.1007/s13238-018-0506-y
[Abstract] [PDF]
Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs
Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Ping Liu, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan
2018, 9(3): 283-297. DOI: 10.1007/s13238-017-0499-y
[Abstract] [PDF]
Glycosylation of dentin matrix protein 1 is a novel key element for astrocyte maturation and BBB integrity
Bo Jing, Chunxue Zhang, Xianjun Liu, Liqiang Zhou, Jiping Liu, Yinan Yao, Juehua Yu, Yuteng Weng, Min Pan, Jie Liu, Zuolin Wang, Yao Sun, Yi Eve Sun
2018, 9(3): 298-309. DOI: 10.1007/s13238-017-0449-8
[Abstract] [PDF]
Zn(II) can mediate self-association of the extracellular C-terminal domain of CD147
Shujuan Jin, Pengfei Ding, Pengxiang Chu, Hongwei Li, Jianbo Sun, Dehai Liang, Fei Song, Bin Xia
2018, 9(3): 310-315. DOI: 10.1007/s13238-017-0443-1
[Abstract] [PDF]