A tribute to my supervisor Professor Zhengyi Wu
Zhekun Zhou
2018, 9(10): 827-831. DOI: 10.1007/s13238-018-0565-0
[Abstract] [PDF]
IFN-λ: A new spotlight in innate immunity against influenza virus infection
Yeping Sun, Jingwen Jiang, Po Tien, Wenjun Liu, Jing Li
2018, 9(10): 832-837. DOI: 10.1007/s13238-017-0503-6
[Abstract] [PDF]
Phase I study of chimeric antigen receptor modified T cells in treating HER2-positive advanced biliary tract cancers and pancreatic cancers
Kaichao Feng, Yang Liu, Yelei Guo, Jingdan Qiu, Zhiqiang Wu, Hanren Dai, Qingming Yang, Yao Wang, Weidong Han
2018, 9(10): 838-847. DOI: 10.1007/s13238-017-0440-4
[Abstract] [PDF]
TDP-43 regulates cancer-associated microRNAs
Xiaowei Chen, Zhen Fan, Warren McGee, Mengmeng Chen, Ruirui Kong, Pushuai Wen, Tengfei Xiao, Xiaomin Chen, Jianghong Liu, Li Zhu, Runsheng Chen, Jane Y. Wu
2018, 9(10): 848-866. DOI: 10.1007/s13238-017-0480-9
[Abstract] [PDF]
Effective and persistent antitumor activity of HER2-directed CAR-T cells against gastric cancer cells in vitro and xenotransplanted tumors in vivo
Yanjing Song, Chuan Tong, Yao Wang, Yunhe Gao, Hanren Dai, Yelei Guo, Xudong Zhao, Yi Wang, Zizheng Wang, Weidong Han, Lin Chen
2018, 9(10): 867-878. DOI: 10.1007/s13238-017-0384-8
[Abstract] [PDF]
SCFβ-TRCP E3 ubiquitin ligase targets the tumor suppressor ZNRF3 for ubiquitination and degradation
Yanpeng Ci, Xiaoning Li, Maorong Chen, Jiateng Zhong, Brian J. North, Hiroyuki Inuzuka, Xi He, Yu Li, Jianping Guo, Xiangpeng Dai
2018, 9(10): 879-889. DOI: 10.1007/s13238-018-0510-2
[Abstract] [PDF]
Mechanism of actions of Oncocin, a prolinerich antimicrobial peptide, in early elongation revealed by single-molecule FRET
Sijia Peng, Mengyi Yang, Rui Ning Sun, Yang Liu, Wenjuan Wang, Qiaoran Xi, Haipeng Gong, Chunlai Chen
2018, 9(10): 890-895. DOI: 10.1007/s13238-017-0495-2
[Abstract] [PDF]
hTAC internalizes via both clathrin-dependent and clathrin-independent endocytosis in mammalian cells
Xinyu Zhu, Min Li, Xiaojun Xu, Rui Zhang, Xiaofei Zhang, Zhuo Ma, Jingze Lu, Tao Xu, Junjie Hou, Eli Song
2018, 9(10): 896-901. DOI: 10.1007/s13238-018-0508-9
[Abstract] [PDF]
Erratum to: Chimeric antigen receptor (CAR)-modified natural killer cell-based immunotherapy and immunological synapse formation in cancer and HIV
Dongfang Liu, Shuo Tian, Kai Zhang, Wei Xiong, Ndongala Michel Lubaki, Zhiying Chen, Weidong Han
2018, 9(10): 902-902. DOI: 10.1007/s13238-017-0427-1
[Abstract] [PDF]
Erratum to: The crystal structure of Ac-AChBP in complex with α-conotoxin LvIA reveals the mechanism of its selectivity towards different nAChR subtypes
Manyu Xu, Xiaopeng Zhu, Jinfang Yu, Jinpeng Yu, Sulan Luo, Xinquan Wang
2018, 9(10): 903-903. DOI: 10.1007/s13238-017-0478-3
[Abstract] [PDF]