Yu-Tao Loo and the development of neuropsychology in China
Yanyan Qian, Wei Chen, Shengjun Wen
2017, 8(7): 473-476. DOI: 10.1007/s13238-017-0376-8
[Abstract] [PDF]
Physiological links of circadian clock and biological clock of aging
Fang Liu, Hung-Chun Chang
2017, 8(7): 477-488. DOI: 10.1007/s13238-016-0366-2
[Abstract] [PDF]
Establishment and function of tissue-resident innate lymphoid cells in the skin
Jie Yang, Luming Zhao, Ming Xu, Na Xiong
2017, 8(7): 489-500. DOI: 10.1007/s13238-017-0388-4
[Abstract] [PDF]
The development and function of dendritic cell populations and their regulation by miRNAs
Haibo Zhou, Li Wu
2017, 8(7): 501-513. DOI: 10.1007/s13238-017-0398-2
[Abstract] [PDF]
Novel T cells with improved in vivo anti-tumor activity generated by RNA electroporation
Xiaojun Liu, Shuguang Jiang, Chongyun Fang, Hua Li, Xuhua Zhang, Fuqin Zhang, Carl H. June, Yangbing Zhao
2017, 8(7): 514-526. DOI: 10.1007/s13238-017-0422-6
[Abstract] [PDF]
Shielding of the geomagnetic field reduces hydrogen peroxide production in human neuroblastoma cell and inhibits the activity of CuZn superoxide dismutase
Hai-tao Zhang, Zi-jian Zhang, Wei-chuan Mo, Ping-dong Hu, Hai-min Ding, Ying Liu, Qian Hua, Rong-qiao He
2017, 8(7): 527-537. DOI: 10.1007/s13238-017-0403-9
[Abstract] [PDF]
Synaptonemal complex protein 2 (SYCP2) mediates the association of the centromere with the synaptonemal complex
Jianrong Feng, Shijuan Fu, Xuan Cao, Hao Wu, Jing Lu, Ming Zeng, Lin Liu, Xue Yang, Yuequan Shen
2017, 8(7): 538-543. DOI: 10.1007/s13238-016-0354-6
[Abstract] [PDF]
Identification of critical base pairs required for CTCF binding in motif M1 and M2
Wufeng Li, Liping Shang, Kaimeng Huang, Jiao Li, Zhibin Wang, Hongjie Yao
2017, 8(7): 544-549. DOI: 10.1007/s13238-017-0387-5
[Abstract] [PDF]