Hongfu Chu: World renowned entomologist
Dayong Xue, Hongxiang Han
2017, 8(6): 395-397. DOI: 10.1007/s13238-016-0339-5
[Abstract] [PDF]
Genome-wide in vivo screen identifies host molecule in promoting cancer metastasis
Yan Gu, Yanfang Liu, Xuetao Cao
2017, 8(6): 398-400. DOI: 10.1007/s13238-017-0391-9
[Abstract] [PDF]
Structure-based assessment of diseaserelated mutations in human voltage-gated sodium channels
Weiyun Huang, Minhao Liu, S. Frank Yan, Nieng Yan
2017, 8(6): 401-438. DOI: 10.1007/s13238-017-0372-z
[Abstract] [PDF]
The role of mitochondria in osteogenic, adipogenic and chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells
Qianqian Li, Zewen Gao, Ye Chen, Min-Xin Guan
2017, 8(6): 439-445. DOI: 10.1007/s13238-017-0385-7
[Abstract] [PDF]
Common and distinct regulation of human and mouse brown and beige adipose tissues: a promising therapeutic target for obesity
Xuejiao Liu, Christopher Cervantes, Feng Liu
2017, 8(6): 446-454. DOI: 10.1007/s13238-017-0378-6
[Abstract] [PDF]
Oncogenic miR-19a and miR-19b co-regulate tumor suppressor MTUS1 to promote cell proliferation and migration in lung cancer
Yuanyuan Gu, Shuoxin Liu, Xiaodan Zhang, Guimin Chen, Hongwei Liang, Mengchao Yu, Zhicong Liao, Yong Zhou, Chen-Yu Zhang, Tao Wang, Chen Wang, Junfeng Zhang, Xi Chen
2017, 8(6): 455-466. DOI: 10.1007/s13238-017-0393-7
[Abstract] [PDF]
Copy number variants of ABCF1, IL17REL, and FCGR3A are associated with the risk of gout
Zheng Dong, Yuan Li, Jingru Zhou, Shuai Jiang, Yi Wang, Yulin Chen, Dongbao Zhao, Chengde Yang, Qiaoxia Qian, Yanyun Ma, Hongjun He, Hengdong Ji, Yajun Yang, Xiaofeng Wang, Xia Xu, Yafei Pang, Hejian Zou, Li Jin, Feng Zhang, Jiucun Wang
2017, 8(6): 467-470. DOI: 10.1007/s13238-017-0401-y
[Abstract] [PDF]
Erratum to: Highly efficient generation of biallelic reporter gene knock-in mice via CRISPR-mediated genome editing of ESCs
Yanliang Wang,  Junhong Li,  Jinzhu Xiang,  Bingqiang Wen,  Haiyuan Mu, Wei Zhang, Jianyong Han
2017, 8(6): 471-472. DOI: 10.1007/s13238-017-0392-8
[Abstract] [PDF]