Genome engineering of stem cell organoids for disease modeling
Yingmin Sun, Qiurong Ding
2017, 8(5): 315-327. DOI: 10.1007/s13238-016-0368-0
[Abstract] [PDF]
Reprogramming cell fates by small molecules
Xiaojie Ma, Linghao Kong, Saiyong Zhu
2017, 8(5): 328-348. DOI: 10.1007/s13238-016-0362-6
[Abstract] [PDF]
The Hippo pathway in tissue homeostasis and regeneration
Yu Wang, Aijuan Yu, Fa-Xing Yu
2017, 8(5): 349-359. DOI: 10.1007/s13238-017-0371-0
[Abstract] [PDF]
Overexpression of Hdac6 extends reproductive lifespan in mice
Xiaoxi Zhang, Jiao Yang, Haiying Wang, Renpeng Guo, Yu Yin, Dongdong Zhang, Qian Zhang, Hua Wang, Zhongcheng Zhou, Lingyi Chen, Jun Zhou, Lin Liu
2017, 8(5): 360-364. DOI: 10.1007/s13238-017-0375-9
[Abstract] [PDF]
CRISPR/Cas9-mediated targeted gene correction in amyotrophic lateral sclerosis patient iPSCs
Lixia Wang, Fei Yi, Lina Fu, Jiping Yang, Si Wang, Zhaoxia Wang, Keiichiro Suzuki, Liang Sun, Xiuling Xu, Yang Yu, Jie Qiao, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Ze Yang, Yun Yuan, Jing Qu, Guang-Hui Liu
2017, 8(5): 365-378. DOI: 10.1007/s13238-017-0397-3
[Abstract] [PDF]
An inducible CRISPR-ON system for controllable gene activation in human pluripotent stem cells
Jianying Guo, Dacheng Ma, Rujin Huang, Jia Ming, Min Ye, Kehkooi Kee, Zhen Xie, Jie Na
2017, 8(5): 379-393. DOI: 10.1007/s13238-016-0360-8
[Abstract] [PDF]