Jilun Li and his profound impact on theoretical and applied agricultural microbiology
Chengbo Rong, Yu Liu, Ying Wen
2017, 8(3): 159-161. DOI: 10.1007/s13238-016-0359-1
[Abstract] [PDF]
Zika virus in the testes: should we be worried?
Gary Wong, Shihua Li, Lei Liu, Yingxia Liu, Yuhai Bi
2017, 8(3): 162-164. DOI: 10.1007/s13238-016-0357-3
[Abstract] [PDF]
RIG-I-like receptor-induced IRF3 mediated pathway of apoptosis (RIPA): a new antiviral pathway
Saurabh Chattopadhyay, Ganes C. Sen
2017, 8(3): 165-168. DOI: 10.1007/s13238-016-0334-x
[Abstract] [PDF]
Understand spiciness: mechanism of TRPV1 channel activation by capsaicin
Fan Yang, Jie Zheng
2017, 8(3): 169-177. DOI: 10.1007/s13238-016-0353-7
[Abstract] [PDF]
Evolution from genetics to phenotype: reinterpretation of NSCLC plasticity, heterogeneity, and drug resistance
Yingjiao Xue, Shenda Hou, Hongbin Ji, Xiangkun Han
2017, 8(3): 178-190. DOI: 10.1007/s13238-016-0330-1
[Abstract] [PDF]
IL-25 blockade inhibits metastasis in breast cancer
Zhujun Jiang, Jingtao Chen, Xuemei Du, Hang Cheng, Xiaohu Wang, Chen Dong
2017, 8(3): 191-201. DOI: 10.1007/s13238-016-0345-7
[Abstract] [PDF]
E3 ligase UHRF2 stabilizes the acetyltransferase TIP60 and regulates H3K9ac and H3K14ac via RING finger domain
Shengyuan Zeng, Yangyang Wang, Ting Zhang, Lu Bai, Yalan Wang, Changzhu Duan
2017, 8(3): 202-218. DOI: 10.1007/s13238-016-0324-z
[Abstract] [PDF]
Electron microscopy studies of the coronavirus ribonucleoprotein complex
Miao Gui, Xin Liu, Deyin Guo, Zhen Zhang, Chang-Cheng Yin, Yu Chen, Ye Xiang
2017, 8(3): 219-224. DOI: 10.1007/s13238-016-0352-8
[Abstract] [PDF]
The chimeric Japanese encephalitis/Dengue 2 virus protects mice from challenge by both dengue virus and JEV virulent virus
Jian Yang, Huiqiang Yang, Zhushi Li, Hua Lin, Yu Zhao, Wei Wang, Shuai Tan, Xianwu Zeng, Yuhua Li
2017, 8(3): 225-229. DOI: 10.1007/s13238-016-0363-5
[Abstract] [PDF]
Targeted disruption of Noc4l leads to preimplantation embryonic lethality in mice
Yongli Qin, Haifeng Li, Lina Jia, Jinghua Yan, George Fu Gao, Xiangdong Li
2017, 8(3): 230-235. DOI: 10.1007/s13238-016-0335-9
[Abstract] [PDF]