Dr. Jian Zhou: The great inventor of cervical cancer vaccine
Kong-Nan Zhao, Lifang Zhang, Jia Qu
2017, 8(2): 79-82. DOI: 10.1007/s13238-016-0358-2
[Abstract] [PDF]
The emerging roles of the DDX41 protein in immunity and diseases
Yan Jiang, Yanping Zhu, Zhi-Jie Liu, Songying Ouyang
2017, 8(2): 83-89. DOI: 10.1007/s13238-016-0303-4
[Abstract] [PDF]
Human gut microbiota: the links with dementia development
Rashad Alkasir, Jing Li, Xudong Li, Miao Jin, Baoli Zhu
2017, 8(2): 90-102. DOI: 10.1007/s13238-016-0338-6
[Abstract] [PDF]
Force-dependent calcium signaling and its pathway of human neutrophils on P-selectin in flow
Bing Huang, Yingchen Ling, Jiangguo Lin, Xin Du, Ying Fang, Jianhua Wu
2017, 8(2): 103-113. DOI: 10.1007/s13238-016-0364-4
[Abstract] [PDF]
miR-27b inhibits gastric cancer metastasis by targeting NR2F2
Qingzhao Feng, Xionglin Wu, Fuchao Li, Beibei Ning, Xiaofeng Lu, Yin Zhang, Ying Pan, Wenxian Guan
2017, 8(2): 114-122. DOI: 10.1007/s13238-016-0340-z
[Abstract] [PDF]
Mass spectrometry based proteomics profiling of human monocytes
Yong Zeng, Fei-Yan Deng, Wei Zhu, Lan Zhang, Hao He, Chao Xu, Qing Tian, Ji-Gang Zhang, Li-Shu Zhang, Hong-Gang Hu, Hong-Wen Deng
2017, 8(2): 123-133. DOI: 10.1007/s13238-016-0342-x
[Abstract] [PDF]
Genome-wide piggyBac transposon mediated screening reveals genes related to reprogramming
Xi Zhang, Xinglin Wei, Yuanyuan Wu, Yuzhe Wang, Cheng Tan, Xiaoxiang Hu, Ning Li, Mario R. Capecchi, Sen Wu
2017, 8(2): 134-139. DOI: 10.1007/s13238-016-0332-z
[Abstract] [PDF]
Porcine diazepam-binding inhibitor and bovine diazepam-binding inhibitor affect morphine antinociception via different receptors
Yu-Zhen Chen, Xiao-Cun Li, Zhen-Quan Guo, Li Zhou, Zhuan Zhou, Song-Ping Liang, Cai-Hong Wu
2017, 8(2): 140-143. DOI: 10.1007/s13238-016-0355-5
[Abstract] [PDF]
Klebsiella pneumoniae NdpA suppresses ERK pathway-mediated host early inflammatory responses and is degraded through the ubiquitin-proteasome pathway
Guanghua Xu, Jing Wang, Cui Hua Liu
2017, 8(2): 144-148. DOI: 10.1007/s13238-016-0341-y
[Abstract] [PDF]
Protein-protein interaction analysis in crude bacterial lysates using combinational method of 19F site-specific incorporation and 19F NMR
Dong Li, Yanan Zhang, Yao He, Chengwei Zhang, Jiefei Wang, Ying Xiong, Longhua Zhang, Yangzhong Liu, Pan Shi, Changlin Tian
2017, 8(2): 149-154. DOI: 10.1007/s13238-016-0336-8
[Abstract] [PDF]
Erratum to: Structural and functional analyses of human DDX41 DEAD domain
Yan Jiang,  Yanping Zhu,  Weicheng Qiu,  Yong-Jun Liu,  Genhong Cheng, Zhi-Jie Liu, Songying Ouyang
2017, 8(2): 155-157. DOI: 10.1007/s13238-016-0361-7
[Abstract] [PDF]