The development of Chinese population genetics by Ruofu Du
Chongfeng Xu, Ziyuan Duan
2017, 8(1): 1-3. DOI: 10.1007/s13238-016-0265-6
[Abstract] [PDF]
Omic studies reveal the pathogenic lipid droplet proteins in non-alcoholic fatty liver disease
Xuelin Zhang, Yang Wang, Pingsheng Liu
2017, 8(1): 4-13. DOI: 10.1007/s13238-016-0327-9
[Abstract] [PDF]
Dual role for the unfolded protein response in the ovary: adaption and apoptosis
Ning Huang, Yang Yu, Jie Qiao
2017, 8(1): 14-24. DOI: 10.1007/s13238-016-0312-3
[Abstract] [PDF]
Structural insights into the recognition of phosphorylated FUNDC1 by LC3B in mitophagy
Mengqi Lv, Chongyuan Wang, Fudong Li, Junhui Peng, Bin Wen, Qingguo Gong, Yunyu Shi, Yajun Tang
2017, 8(1): 25-38. DOI: 10.1007/s13238-016-0328-8
[Abstract] [PDF]
TGF-beta receptor mediated telomerase inhibition, telomere shortening and breast cancer cell senescence
Lucy Cassar, Craig Nicholls, Alex R. Pinto, Ruping Chen, Lihui Wang, He Li, Jun-Ping Liu
2017, 8(1): 39-54. DOI: 10.1007/s13238-016-0322-1
[Abstract] [PDF]
LRRK2 enhances Nod1/2-mediated inflammatory cytokine production by promoting Rip2 phosphorylation
Ruiqing Yan, Zhihua Liu
2017, 8(1): 55-66. DOI: 10.1007/s13238-016-0326-x
[Abstract] [PDF]
Domain interactions of C-terminal Src Kinase determined through NMR spectroscopy with segmental isotope labeling
Dongsheng Liu, Ya Yuan, Rong Xu, David Cowburn
2017, 8(1): 67-71. DOI: 10.1007/s13238-016-0333-y
[Abstract] [PDF]
Structural and functional analyses of human DDX41 DEAD domain
Yan Jiang, Yanping Zhu, Weicheng Qiu, Yong-Jun Liu, Genhong Cheng, Zhi-Jie Liu, Songying Ouyang
2017, 8(1): 72-76. DOI: 10.1007/s13238-016-0351-9
[Abstract] [PDF]
Erratum to: Questions about NgAgo
Shawn Burgess, Linzhao Cheng, Feng Gu, Junjiu Huang, Zhiwei Huang, Shuo Lin, Jinsong Li, Wei Li, Wei Qin, Yujie Sun, Zhou Songyang, Wensheng Wei, Qiang Wu, Haoyi Wang, Xiaoqun Wang, Jing-Wei Xiong, Jianzhong Xi, Hui Yang, Bin Zhou, Bo Zhang
2017, 8(1): 77-77. DOI: 10.1007/s13238-016-0349-3
[Abstract] [PDF]