Structural basis of Zika virus helicase in recognizing its substrates
Hongliang Tian, Xiaoyun Ji, Xiaoyun Yang, Zhongxin Zhang, Zuokun Lu, Kailin Yang, Cheng Chen, Qi Zhao, Heng Chi, Zhongyu Mu, Wei Xie, Zefang Wang, Huiqiang Lou, Haitao Yang, Zihe Rao
2016, 7(8): 562-570. DOI: 10.1007/s13238-016-0293-2
[Abstract] [PDF]
Ursolic acid synergistically enhances the therapeutic effects of oxaliplatin in colorectal cancer
Jianzhen Shan, Yanyan Xuan, Qi Zhang, Chunpeng Zhu, Zhen Liu, Suzhan Zhang
2016, 7(8): 571-585. DOI: 10.1007/s13238-016-0295-0
[Abstract] [PDF]
Structural characterization of coatomer in its cytosolic state
Shengliu Wang, Yujia Zhai, Xiaoyun Pang, Tongxin Niu, Yue-He Ding, Meng-Qiu Dong, Victor W. Hsu, Zhe Sun, Fei Sun
2016, 7(8): 586-600. DOI: 10.1007/s13238-016-0296-z
[Abstract] [PDF]
Activation of proHGF by St14 induces mouse embryonic stem cell differentiation
Xiaoshuang Yan, Yan Xue, Yiye Zhou, Yan Cheng, Shang Yin, Qingwen Ma, Fanyi Zeng
2016, 7(8): 601-605. DOI: 10.1007/s13238-016-0282-5
[Abstract] [PDF]
The carboxypeptidase D homolog silver regulates memory formation via insulin pathway in Drosophila
Binyan Lu, Yi Zhao, Jie Zhao, Xiaoyang Yao, Yichun Shuai, Weiwei Ma, Yi Zhong
2016, 7(8): 606-610. DOI: 10.1007/s13238-016-0291-4
[Abstract] [PDF]
Ribavirin is effective against drug-resistant H7N9 influenza virus infections
Yuhai Bi, Gary Wong, Yingxia Liu, Lei Liu, George F. Gao, Yi Shi
2016, 7(8): 611-614. DOI: 10.1007/s13238-016-0287-0
[Abstract] [PDF]
Identification of endoplasmic reticulum-shaping proteins in Plasmodium parasites
Sha Sun, Li Lv, Zhi Yao, Purnima Bhanot, Junjie Hu, Qian Wang
2016, 7(8): 615-620. DOI: 10.1007/s13238-016-0290-5
[Abstract] [PDF]
Dr. Jia-Xiang Shen: a pioneer of the Chinese pharmaceutical industry
Xianghai Guo, Baozhi Han
2016, 7(8): 545-547. DOI: 10.1007/s13238-016-0294-1
[Abstract] [PDF]
Regulation of TAZ in cancer
Xin Zhou, Qun-Ying Lei
2016, 7(8): 548-561. DOI: 10.1007/s13238-016-0288-z
[Abstract] [PDF]