Ray Wu, fifth business or father of DNA sequencing?
Yu Xue, Yongbo Wang, Hui Shen
2016, 7(7): 467-470. DOI: 10.1007/s13238-016-0271-8
[Abstract] [PDF]
How does a β-barrel integral membrane protein insert into the membrane?
Xuejun C. Zhang, Lei Han
2016, 7(7): 471-477. DOI: 10.1007/s13238-016-0273-6
[Abstract] [PDF]
Vitamin C alleviates aging defects in a stem cell model for Werner syndrome
Ying Li, Weizhou Zhang, Liang Chang, Yan Han, Liang Sun, Xiaojun Gong, Hong Tang, Zunpeng Liu, Huichao Deng, Yanxia Ye, Yu Wang, Jian Li, Jie Qiao, Jing Qu, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu
2016, 7(7): 478-488. DOI: 10.1007/s13238-016-0278-1
[Abstract] [PDF]
MiR-130a regulates neurite outgrowth and dendritic spine density by targeting MeCP2
Yunjia Zhang, Mengmeng Chen, Zilong Qiu, Keping Hu, Warren McGee, Xiaoping Chen, Jianghong Liu, Li Zhu, Jane Y. Wu
2016, 7(7): 489-500. DOI: 10.1007/s13238-016-0272-7
[Abstract] [PDF]
Cataract-causing mutation S228P promotes βB1-crystallin aggregation and degradation by separating two interacting loops in C-terminal domain
Liang-Bo Qi, Li-Dan Hu, Huihui Liu, Hai-Yun Li, Xiao-Yao Leng, Yong-Bin Yan
2016, 7(7): 501-515. DOI: 10.1007/s13238-016-0284-3
[Abstract] [PDF]
Crystal structure of a PP2A B56-BubR1 complex and its implications for PP2A substrate recruitment and localization
Jiao Wang, Zhizhi Wang, Tingting Yu, Huan Yang, David M. Virshup, Geert J. P. L. Kops, Sang Hyun Lee, Weihong Zhou, Xin Li, Wenqing Xu, Zihe Rao
2016, 7(7): 516-526. DOI: 10.1007/s13238-016-0283-4
[Abstract] [PDF]
Fructose promotes growth and antifungal activity of Penicillium citrinum
Chang-wen Wu, Xiaojun Wu, Chao Wen, Bo Peng, Xuan-xian Peng, Xinhua Chen, Hui Li
2016, 7(7): 527-532. DOI: 10.1007/s13238-016-0280-7
[Abstract] [PDF]
Proteomic analysis of mTOR inhibitionmediated phosphorylation changes in ribosomal proteins and eukaryotic translation initiation factors
Xu Jiang, Shan Feng, Yuling Chen, Yun Feng, Haiteng Deng
2016, 7(7): 533-537. DOI: 10.1007/s13238-016-0279-0
[Abstract] [PDF]
Interferon-related secretome from direct interaction between immune cells and tumor cells is required for upregulation of PD-L1 in tumor cells
Yuan-Qin Yang, Wen-Jie Dong, Xiao-Fei Yin, Yan-Ni Xu, Yu Yang, Jiao-Jiao Wang, Su-Jing Yuan, Jing Xiao, Jonathan Howard DeLong, Liang Chu, Hai-Neng Xu, XiuMei Zhou, Ru-Wei Wang, Ling Fang, Xin-Yuan Liu, Kang-Jian Zhang
2016, 7(7): 538-543. DOI: 10.1007/s13238-016-0281-6
[Abstract] [PDF]