Pursue the truth, devote to education: Chen Hua-Kui, a respectable educator and pioneer of China's soil microbiology
Doudou Chen, Han Zhang, Huan Liu
2016, 7(6): 389-390. DOI: 10.1007/s13238-016-0270-9
[Abstract] [PDF]
Homocysteine activates T cells by enhancing endoplasmic reticulum-mitochondria coupling and increasing mitochondrial respiration
Juan Feng, Silin Lü, Yanhong Ding, Ming Zheng, Xian Wang
2016, 7(6): 391-402. DOI: 10.1007/s13238-016-0245-x
[Abstract] [PDF]
Structural insights into the regulatory mechanism of the Pseudomonas aeruginosa YfiBNR system
Min Xu, Xuan Yang, Xiu-An Yang, Lei Zhou, Tie-Zheng Liu, Zusen Fan, Tao Jiang
2016, 7(6): 403-416. DOI: 10.1007/s13238-016-0264-7
[Abstract] [PDF]
Deacetylation of TFEB promotes fibrillar Aβ degradation by upregulating lysosomal biogenesis in microglia
Jintao Bao, Liangjun Zheng, Qi Zhang, Xinya Li, Xuefei Zhang, Zeyang Li, Xue Bai, Zhong Zhang, Wei Huo, Xuyang Zhao, Shujiang Shang, Qingsong Wang, Chen Zhang, Jianguo Ji
2016, 7(6): 417-433. DOI: 10.1007/s13238-016-0269-2
[Abstract] [PDF]
MiR-29b suppresses the proliferation and migration of osteosarcoma cells by targeting CDK6
Kegan Zhu, Lei Liu, Junliang Zhang, Yanbo Wang, Hongwei Liang, Gentao Fan, Zhenhuan Jiang, Chen-Yu Zhang, Xi Chen, Guangxin Zhou
2016, 7(6): 434-444. DOI: 10.1007/s13238-016-0277-2
[Abstract] [PDF]
Phorbol myristate acetate suppresses breast cancer cell growth via down-regulation of P-Rex1 expression
Chuu-Yun A. Wong, Haihong Jiang, Peter W. Abel, Margaret A. Scofield, Yan Xie, Taotao Wei, Yaping Tu
2016, 7(6): 445-449. DOI: 10.1007/s13238-016-0261-x
[Abstract] [PDF]
The crystal structure of Zika virus helicase: basis for antiviral drug design
Hongliang Tian, Xiaoyun Ji, Xiaoyun Yang, Wei Xie, Kailin Yang, Cheng Chen, Chen Wu, Heng Chi, Zhongyu Mu, Zefang Wang, Haitao Yang
2016, 7(6): 450-454. DOI: 10.1007/s13238-016-0275-4
[Abstract] [PDF]
Flotillin-1 downregulates K+ current by directly coupling with Kv2.1 subunit
Rui Liu, Guang Yang, Meng-Hua Zhou, Yu He, Yan-Ai Mei, Yu Ding
2016, 7(6): 455-460. DOI: 10.1007/s13238-016-0276-3
[Abstract] [PDF]
Highly diversified Zika viruses imported to China, 2016
Yanjun Zhang, Wenxian Chen, Gary Wong, Yuhai Bi, Juying Yan, Yi Sun, Enfu Chen, Hao Yan, Xiuyu Lou, Haiyan Mao, Shichang Xia, George F. Gao, Weifeng Shi, Zhiping Chen
2016, 7(6): 461-464. DOI: 10.1007/s13238-016-0274-5
[Abstract] [PDF]
Erratum to:Crystal structures of GI.8 Boxer virus P dimers in complex with HBGAs, a novel evolutionary path selected by the Lewis epitope
Ning Hao, Yutao Chen, Ming Xia, Ming Tan, Wu Liu, Xiaotao Guan, Xi Jiang, Xuemei Li, Zihe Rao
2016, 7(6): 465-465. DOI: 10.1007/s13238-016-0266-5
[Abstract] [PDF]