Chances and challenges in China
Boris Tefsen
2016, 7(4): 233-235. DOI: 10.1007/s13238-015-0235-4
[Abstract] [PDF]
The key role of CYC2 during meiosis in Tetrahymena thermophila
Qianlan Xu, Ruoyu Wang, A. R. Ghanam, Guanxiong Yan, Wei Miao, Xiaoyuan Song
2016, 7(4): 236-249. DOI: 10.1007/s13238-016-0254-9
[Abstract] [PDF]
Enrichment analysis of Alu elements with different spatial chromatin proximity in the human genome
Zhuoya Gu, Ke Jin, M. James C. Crabbe, Yang Zhang, Xiaolin Liu, Yanyan Huang, Mengyi Hua, Peng Nan, Zhaolei Zhang, Yang Zhong
2016, 7(4): 250-266. DOI: 10.1007/s13238-015-0240-7
[Abstract] [PDF]
In vitro assembly of the bacterial actin protein MamK from ‘Candidatus Magnetobacterium casensis’ in the phylum Nitrospirae
Aihua Deng, Wei Lin, Nana Shi, Jie Wu, Zhaopeng Sun, Qinyun Sun, Hua Bai, Yongxin Pan, Tingyi Wen
2016, 7(4): 267-280. DOI: 10.1007/s13238-016-0253-x
[Abstract] [PDF]
Autophagy induction by SIRT6 is involved in oxidative stress-induced neuronal damage
Jiaxiang Shao, Xiao Yang, Tengyuan Liu, Tingting Zhang, Qian Reuben Xie, Weiliang Xia
2016, 7(4): 281-290. DOI: 10.1007/s13238-016-0257-6
[Abstract] [PDF]
Death receptor 6 is a novel plasmacytoid dendritic cell-specific receptor and modulates type I interferon production
Jingyun Li, Qiumei Du, Rui Hu, Yanbing Wang, Xiangyun Yin, Haisheng Yu, Peishuang Du, Joël Plumas, Laurence Chaperot, Yong-jun Liu, Liguo Zhang
2016, 7(4): 291-294. DOI: 10.1007/s13238-015-0239-0
[Abstract] [PDF]
Overexpression of SIRT3 disrupts mitochondrial proteostasis and cell cycle progression
Xiaofei Wang, Haiping Tang, Yuling Chen, Binghuan Chi, Shiyu Wang, Yang Lv, Di Wu, Renshan Ge, Haiteng Deng
2016, 7(4): 295-299. DOI: 10.1007/s13238-016-0251-z
[Abstract] [PDF]
Structural basis of interaction between the hepatitis C virus p7 channel and its blocker hexamethylene amiloride
Linlin Zhao, Shuqing Wang, Lingyu Du, Jyoti Dev, Liujuan Zhou, Zhijun Liu, James J. Chou, Bo OuYang
2016, 7(4): 300-304. DOI: 10.1007/s13238-016-0256-7
[Abstract] [PDF]
MiR-181a-5p promotes anoikis by suppressing autophagy during detachment induction in the mammary epithelial cell line MCF10A
Jia-li Wei, Yuan-cheng Li, Zhong-liang Ma, You-xin Jin
2016, 7(4): 305-309. DOI: 10.1007/s13238-016-0255-8
[Abstract] [PDF]