Dr. Wu Lien Teh, plague fighter and father of the Chinese public health system
Zhongliang Ma, Yanli Li
2016, 7(3): 157-158. DOI: 10.1007/s13238-015-0238-1
[Abstract] [PDF]
Role of Notch signaling in regulating innate immunity and inflammation in health and disease
Yingli Shang, Sinead Smith, Xiaoyu Hu
2016, 7(3): 159-174. DOI: 10.1007/s13238-016-0250-0
[Abstract] [PDF]
Coupled electrophysiological recording and single cell transcriptome analyses revealed molecular mechanisms underlying neuronal maturation
Xiaoying Chen, Kunshan Zhang, Liqiang Zhou, Xinpei Gao, Junbang Wang, Yinan Yao, Fei He, Yuping Luo, Yongchun Yu, Siguang Li, Liming Cheng, Yi E. Sun
2016, 7(3): 175-186. DOI: 10.1007/s13238-016-0247-8
[Abstract] [PDF]
Structural dynamics of the yeast ShwachmanDiamond syndrome protein (Sdo1) on the ribosome and its implication in the 60S subunit maturation
Chengying Ma, Kaige Yan, Dan Tan, Ningning Li, Yixiao Zhang, Yi Yuan, Zhifei Li, Meng-Qiu Dong, Jianlin Lei, Ning Gao
2016, 7(3): 187-200. DOI: 10.1007/s13238-015-0242-5
[Abstract] [PDF]
RBP-J is required for M2 macrophage polarization in response to chitin and mediates expression of a subset of M2 genes
Julia Foldi, Yingli Shang, Baohong Zhao, Lionel B. Ivashkiv, Xiaoyu Hu
2016, 7(3): 201-209. DOI: 10.1007/s13238-016-0248-7
[Abstract] [PDF]
Modeling xeroderma pigmentosum associated neurological pathologies with patients-derived iPSCs
Lina Fu, Xiuling Xu, Ruotong Ren, Jun Wu, Weiqi Zhang, Jiping Yang, Xiaoqing Ren, Si Wang, Yang Zhao, Liang Sun, Yang Yu, Zhaoxia Wang, Ze Yang, Yun Yuan, Jie Qiao, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Jing Qu, Guang-Hui Liu
2016, 7(3): 210-221. DOI: 10.1007/s13238-016-0244-y
[Abstract] [PDF]
The BAH domain of BAHD1 is a histone H3K27me3 reader
Dan Zhao, Xiaojie Zhang, Haipeng Guan, Xiaozhe Xiong, Xiaomeng Shi, Haiteng Deng, Haitao Li
2016, 7(3): 222-226. DOI: 10.1007/s13238-016-0243-z
[Abstract] [PDF]
Three-dimensional visualization of arsenic stimulated mouse liver sinusoidal by FIB-SEM approach
Wenbo Li, Wei Ding, Gang Ji, Li Wang, Jianguo Zhang, Fei Sun
2016, 7(3): 227-232. DOI: 10.1007/s13238-016-0246-9
[Abstract] [PDF]