Shisan C. Chen and his research on goldfish genetics
Lei Fu
2016, 7(2): 79-80. DOI: 10.1007/s13238-015-0236-3
[Abstract] [PDF]
Regulation of developmental and environmental signaling by interaction between microtubules and membranes in plant cells
Qun Zhang, Wenhua Zhang
2016, 7(2): 81-88. DOI: 10.1007/s13238-015-0233-6
[Abstract] [PDF]
The roles of ncRNAs and histone-modifiers in regulating breast cancer stem cells
Zhiju Zhao, Shu Li, Erwei Song, Suling Liu
2016, 7(2): 89-99. DOI: 10.1007/s13238-015-0199-4
[Abstract] [PDF]
Biogenesis and regulation of the let-7 miRNAs and their functional implications
Hosuk Lee, Sungwook Han, Chang Seob Kwon, Daeyoup Lee
2016, 7(2): 100-113. DOI: 10.1007/s13238-015-0212-y
[Abstract] [PDF]
Parkin promotes proteasomal degradation of p62: implication of selective vulnerability of neuronal cells in the pathogenesis of Parkinson's disease
Pingping Song, Shanshan Li, Hao Wu, Ruize Gao, Guanhua Rao, Dongmei Wang, Ziheng Chen, Biao Ma, Hongxia Wang, Nan Sui, Haiteng Deng, Zhuohua Zhang, Tieshan Tang, Zheng Tan, Zehan Han, Tieyuan Lu, Yushan Zhu, Quan Chen
2016, 7(2): 114-129. DOI: 10.1007/s13238-015-0230-9
[Abstract] [PDF]
G-CSF is a key modulator of MDSC and could be a potential therapeutic target in colitisassociated colorectal cancers
Wenbin Li, Xinghua Zhang, Yongkang Chen, Yibin Xie, Jiancheng Liu, Qiang Feng, Yi Wang, Wei Yuan, Jie Ma
2016, 7(2): 130-140. DOI: 10.1007/s13238-015-0237-2
[Abstract] [PDF]
Onco-miR-24 regulates cell growth and apoptosis by targeting BCL2L11 in gastric cancer
Haiyang Zhang, Jingjing Duan, Yanjun Qu, Ting Deng, Rui Liu, Le Zhang, Ming Bai, Jialu Li, Tao Ning, Shaohua Ge, Xia Wang, Zhenzhen Wang, Qian Fan, Hongli Li, Guoguang Ying, Dingzhi Huang, Yi Ba
2016, 7(2): 141-151. DOI: 10.1007/s13238-015-0234-5
[Abstract] [PDF]
Highly efficient generation of biallelic reporter gene knock-in mice via CRISPR-mediated genome editing of ESCs
Yanliang Wang, Junhong Li, Jinzhu Xiang, Bingqiang Wen, Haiyuan Mu, Wei Zhang, Jianyong Han
2016, 7(2): 152-156. DOI: 10.1007/s13238-015-0228-3
[Abstract] [PDF]