Prof. Huan-Yong Chen: a leading botanist and taxonomist, one of the pioneers and founders of modern plant taxonomy in China
Rui-Lan Huang
2016, 7(11): 773-776. DOI: 10.1007/s13238-016-0311-4
[Abstract] [PDF]
DNA sensor cGAS-mediated immune recognition
Pengyan Xia, Shuo Wang, Pu Gao, Guangxia Gao, Zusen Fan
2016, 7(11): 777-791. DOI: 10.1007/s13238-016-0320-3
[Abstract] [PDF]
Structural studies on MRG701 chromodomain reveal a novel dimerization interface of MRG proteins in green plants
Yanchao Liu, Hong Wu, Yu Yu, Ying Huang
2016, 7(11): 792-803. DOI: 10.1007/s13238-016-0310-5
[Abstract] [PDF]
A new method for quantifying mitochondrial axonal transport
Mengmeng Chen, Yang Li, Mengxue Yang, Xiaoping Chen, Yemeng Chen, Fan Yang, Sheng Lu, Shengyu Yao, Timothy Zhou, Jianghong Liu, Li Zhu, Sidan Du, Jane Y. Wu
2016, 7(11): 804-819. DOI: 10.1007/s13238-016-0268-3
[Abstract] [PDF]
Role of circadian gene Clock during differentiation of mouse pluripotent stem cells
Chao Lu, Yang Yang, Ran Zhao, Bingxuan Hua, Chen Xu, Zuoqin Yan, Ning Sun, Ruizhe Qian
2016, 7(11): 820-832. DOI: 10.1007/s13238-016-0319-9
[Abstract] [PDF]
The role of endosomal cholesterol trafficking protein, StAR-related lipid transfer domain 3 (StarD3/MLN64), in BRIN-BD11 insulinoma cells
Joana Borges Pinto, Annette Graham
2016, 7(11): 833-838. DOI: 10.1007/s13238-016-0315-0
[Abstract] [PDF]
3-Anhydro-6-hydroxy-ophiobolin A displays high in vitro and in vivo efficacy against influenza A virus infection
Song Wang, Xiaoqin Luo, Ruoxiang Yan, Quanxin Wang, Qiuyue Qi, Xiaojuan Chi, Lanlan Zhang, Ziding Yu, Binxiang Cai, Ji-Long Chen, Hongwei Liu
2016, 7(11): 839-843. DOI: 10.1007/s13238-016-0325-y
[Abstract] [PDF]
Three dimensional collagen scaffolds promote iPSC induction with higher pluripotency
Qi Gu, He Zhu, Lei Chen, Ling Shuai, Jinhui Fang, Jun Wu, Lei Liu, Wei Li, Jianwu Dai, Jie Hao, Qi Zhou
2016, 7(11): 844-848. DOI: 10.1007/s13238-016-0321-2
[Abstract] [PDF]