Beyond the classroom lecture: Liang Wang's personal war on tuberculosis in China
Ming Li, Xiaomei Hu, Fuquan Hu, Xiancai Rao
2016, 7(10): 697-698. DOI: 10.1007/s13238-016-0304-3
[Abstract] [PDF]
The critical roles of mitophagy in cerebral ischemia
Yan-Cheng Tang, Hong-Xia Tian, Tao Yi, Hu-Biao Chen
2016, 7(10): 699-713. DOI: 10.1007/s13238-016-0307-0
[Abstract] [PDF]
C30F12.4 influences oogenesis, fat metabolism, and lifespan in C. elegans
Lu Wang, Fei Xu, Guishuan Wang, Xiaorong Wang, Ajuan Liang, Hefeng Huang, Fei Sun
2016, 7(10): 714-721. DOI: 10.1007/s13238-016-0308-z
[Abstract] [PDF]
miR-181b functions as an oncomiR in colorectal cancer by targeting PDCD4
Yanqing Liu, Uzair-ur-Rehman, Yu Guo, Hongwei Liang, Rongjie Cheng, Fei Yang, Yeting Hong, Chihao Zhao, Minghui Liu, Mengchao Yu, Xinyan Zhou, Kai Yin, Jiangning Chen, Junfeng Zhang, Chen-Yu Zhang, Feng Zhi, Xi Chen
2016, 7(10): 722-734. DOI: 10.1007/s13238-016-0313-2
[Abstract] [PDF]
The superior fault tolerance of artificial neural network training with a fault/noise injectionbased genetic algorithm
Feng Su, Peijiang Yuan, Yangzhen Wang, Chen Zhang
2016, 7(10): 735-748. DOI: 10.1007/s13238-016-0302-5
[Abstract] [PDF]
Human INO80/YY1 chromatin remodeling complex transcriptionally regulates the BRCA2-and CDKN1A-interacting protein (BCCIP) in cells
Jiaming Su, Yi Sui, Jian Ding, Fuqiang Li, Shuang Shen, Yang Yang, Zeming Lu, Fei Wang, Lingling Cao, Xiaoxia Liu, Jingji Jin, Yong Cai
2016, 7(10): 749-760. DOI: 10.1007/s13238-016-0306-1
[Abstract] [PDF]
Crystal structure of HLA-B*5801, a protective HLA allele for HIV-1 infection
Xiaolong Li, Pedro A. Lamothe, Robert Ng, Shutong Xu, Maikun Teng, Bruce D. Walker, Jia-huai Wang
2016, 7(10): 761-765. DOI: 10.1007/s13238-016-0309-y
[Abstract] [PDF]
The PilZ domain of MrkH represents a novel DNA binding motif
Feng Wang, Qing He, Kaixuan Su, Fei Gao, Yan Huang, Zong Lin, Deyu Zhu, Lichuan Gu
2016, 7(10): 766-772. DOI: 10.1007/s13238-016-0317-y
[Abstract] [PDF]