Jian-Kang Liu: A pioneer of sex determination studies in vertebrates
Li Zhou, Jian-Fang Gui
2016, 7(1): 1-3. DOI: 10.1007/s13238-015-0232-7
[Abstract] [PDF]
Can Ebola virus become endemic in the human population?
Gary Wong, George F. Gao, Xiangguo Qiu
2016, 7(1): 4-6. DOI: 10.1007/s13238-015-0231-8
[Abstract] [PDF]
Human germ line editing—roles and responsibilities
Jeantine E. Lunshof
2016, 7(1): 7-10. DOI: 10.1007/s13238-015-0224-7
[Abstract] [PDF]
Mitochondrial DNA in the regulation of innate immune responses
Chunju Fang, Xiawei Wei, Yuquan Wei
2016, 7(1): 11-16. DOI: 10.1007/s13238-015-0222-9
[Abstract] [PDF]
Thermodynamics of ABC transporters
Xuejun C. Zhang, Lei Han, Yan Zhao
2016, 7(1): 17-27. DOI: 10.1007/s13238-015-0211-z
[Abstract] [PDF]
Hemagglutinin-esterase-fusion (HEF) protein of influenza C virus
Mingyang Wang, Michael Veit
2016, 7(1): 28-45. DOI: 10.1007/s13238-015-0193-x
[Abstract] [PDF]
A local-optimization refinement algorithm in single particle analysis for macromolecular complex with multiple rigid modules
Hong Shan, Zihao Wang, Fa Zhang, Yong Xiong, Chang-Cheng Yin, Fei Sun
2016, 7(1): 46-62. DOI: 10.1007/s13238-015-0229-2
[Abstract] [PDF]
SENP3 regulates the global protein turnover and the Sp1 level via antagonizing SUMO2/3-targeted ubiquitination and degradation
Ming Wang, Jing Sang, Yanhua Ren, Kejia Liu, Xinyi Liu, Jian Zhang, Haolu Wang, Jian Wang, Amir Orian, Jie Yang, Jing Yi
2016, 7(1): 63-77. DOI: 10.1007/s13238-015-0216-7
[Abstract] [PDF]