Alice M. Boring: a pioneer in the study of Chinese amphibians and reptiles
Shu Zheng
2015, 6(9): 625-627. DOI: 10.1007/s13238-015-0165-1
[Abstract] [PDF]
Functional metabolomics: from biomarker discovery to metabolome reprogramming
Bo Peng, Hui Li, Xuan-Xian Peng
2015, 6(9): 628-637. DOI: 10.1007/s13238-015-0185-x
[Abstract] [PDF]
Biomaterials as carrier, barrier and reactor for cell-based regenerative medicine
Chunxiao Qi, Xiaojun Yan, Chenyu Huang, Alexander Melerzanov, Yanan Du
2015, 6(9): 638-653. DOI: 10.1007/s13238-015-0179-8
[Abstract] [PDF]
NSC-640358 acts as RXRα ligand to promote TNFα-mediated apoptosis of cancer cell
Fan Chen, Jiebo Chen, Jiacheng Lin, Anton V. Cheltsov, Lin Xu, Ya Chen, Zhiping Zeng, Liqun Chen, Mingfeng Huang, Mengjie Hu, Xiaohong Ye, Yuqi Zhou, Guanghui Wang, Ying Su, Long Zhang, Fangfang Zhou, Xiao-kun Zhang, Hu Zhou
2015, 6(9): 654-666. DOI: 10.1007/s13238-015-0178-9
[Abstract] [PDF]
Binding of Shewanella FadR to the fabA fatty acid biosynthetic gene: implications for contraction of the fad regulon
Huimin Zhang, Beiwen Zheng, Rongsui Gao, Youjun Feng
2015, 6(9): 667-679. DOI: 10.1007/s13238-015-0172-2
[Abstract] [PDF]
MicroRNA-638 inhibits cell proliferation by targeting phospholipase D1 in human gastric carcinoma
Jiwei Zhang, Zehua Bian, Jialiang Zhou, Mingxu Song, Zhihui Liu, Yuyang Feng, Li Zhe, Binbin Zhang, Yuan Yin, Zhaohui Huang
2015, 6(9): 680-688. DOI: 10.1007/s13238-015-0187-8
[Abstract] [PDF]
Structure of the quaternary complex of histone H3-H4 heterodimer with chaperone ASF1 and the replicative helicase subunit MCM2
Hong Wang, Mingzhu Wang, Na Yang, Rui-Ming Xu
2015, 6(9): 693-697. DOI: 10.1007/s13238-015-0190-0
[Abstract] [PDF]
Analysis of phosphorylation sites on autophagy proteins
Wenzhi Feng, Wenhao Zhang, Hui Wang, Lili Ma, Di Miao, Zexian Liu, Yu Xue, Haiteng Deng, Li Yu
2015, 6(9): 698-701. DOI: 10.1007/s13238-015-0166-0
[Abstract] [PDF]