To be EndMT or not to be, that is the question in pulmonary hypertension
Jianhua Xiong
2015, 6(8): 547-550. DOI: 10.1007/s13238-015-0183-z
[Abstract] [PDF]
Science: a world without borders
Joel Haywood
2015, 6(8): 551-552. DOI: 10.1007/s13238-015-0189-6
[Abstract] [PDF]
The roles of Mesp family proteins: functional diversity and redundancy in differentiation of pluripotent stem cells and mammalian mesodermal development
Qianqian Liang, Chen Xu, Xinyun Chen, Xiuya Li, Chao Lu, Ping Zhou, Lianhua Yin, Ruizhe Qian, Sifeng Chen, Zhendong Ling, Ning Sun
2015, 6(8): 553-561. DOI: 10.1007/s13238-015-0176-y
[Abstract] [PDF]
In vitro culture of isolated primary hepatocytes and stem cell-derived hepatocyte-like cells for liver regeneration
Chenxia Hu, Lanjuan Li
2015, 6(8): 562-574. DOI: 10.1007/s13238-015-0180-2
[Abstract] [PDF]
Two less common human microRNAs miR-875 and miR-3144 target a conserved site of E6 oncogene in most high-risk human papillomavirus subtypes
Lin Lin, Qingqing Cai, Xiaoyan Zhang, Hongwei Zhang, Yang Zhong, Congjian Xu, Yanyun Li
2015, 6(8): 575-588. DOI: 10.1007/s13238-015-0142-8
[Abstract] [PDF]
Involvement of collagen-binding heat shock protein 47 in scleroderma-associated fibrosis
Haiyan Chu, Ting Wu, Wenyu Wu, Wenzhen Tu, Shuai Jiang, Sidi Chen, Yanyun Ma, Qingmei Liu, Xiaodong Zhou, Li Jin, Jiucun Wang
2015, 6(8): 589-598. DOI: 10.1007/s13238-015-0171-3
[Abstract] [PDF]
LSY-2 is essential for maintaining the germ-soma distinction in C. elegans
Long Lin, Yuping Li, Libo Yan, Gangming Zhang, Yu Zhao, Hong Zhang
2015, 6(8): 599-609. DOI: 10.1007/s13238-015-0173-1
[Abstract] [PDF]
Landscape of protein domain interactome
Ting Zhang, Shuang Li, Wei Zuo
2015, 6(8): 610-614. DOI: 10.1007/s13238-015-0158-0
[Abstract] [PDF]
The structure of WbnH in a near active state
Fengzhi Li, Siwei Li, Xiaofen Liu, Xue Yang, Peng Wang, Yuequan Shen
2015, 6(8): 615-618. DOI: 10.1007/s13238-015-0151-7
[Abstract] [PDF]
Determining structural ensembles of flexible multi-domain proteins using small-angle X-ray scattering and molecular dynamics simulations
Yonghui Zhang, Bin Wen, Junhui Peng, Xiaobing Zuo, Qingguo Gong, Zhiyong Zhang
2015, 6(8): 619-623. DOI: 10.1007/s13238-015-0162-4
[Abstract] [PDF]