Small non-coding RNAs transfer through mammalian placenta and directly regulate fetal gene expression
Jing Li, Yujing Zhang, Dameng Li, Yuchen Liu, Danping Chu, Xiaohong Jiang, Dongxia Hou, Ke Zen, Chen-Yu Zhang
2015, 6(6): 391-396. DOI: 10.1007/s13238-015-0156-2
[Abstract] [PDF]
NGSmirPlant: comprehensive characterization of the small RNA transcriptomes of plants
Jie Bai, Chen Dan, Yi Zhang, Guoping Zhao, Xiaoming Ding
2015, 6(6): 397-402. DOI: 10.1007/s13238-015-0159-z
[Abstract] [PDF]
Leukemia stem cells: the root of chronic myeloid leukemia
Hong Zhou, Rongzhen Xu
2015, 6(6): 403-412. DOI: 10.1007/s13238-015-0143-7
[Abstract] [PDF]
Theoretical and simulation studies on voltage-gated sodium channels
Yang Li, Haipeng Gong
2015, 6(6): 413-422. DOI: 10.1007/s13238-015-0152-6
[Abstract] [PDF]
Molecular dynamics and principal components of potassium binding with human telomeric intra-molecular G-quadruplex
Zhiguo Wang, Ruping Chen, Ling Hou, Jianfeng Li, Jun-Ping Liu
2015, 6(6): 423-433. DOI: 10.1007/s13238-015-0155-3
[Abstract] [PDF]
Mitochondrial calcium uniporter protein MCU is involved in oxidative stress-induced cell death
Yajin Liao, Yumin Hao, Hong Chen, Qing He, Zengqiang Yuan, Jinbo Cheng
2015, 6(6): 434-442. DOI: 10.1007/s13238-015-0144-6
[Abstract] [PDF]
Scorpion toxin BmK I directly activates Nav1.8 in primary sensory neurons to induce neuronal hyperexcitability in rats
Pin Ye, Yunlu Jiao, Zhenwei Li, Liming Hua, Jin Fu, Feng Jiang, Tong Liu, Yonghua Ji
2015, 6(6): 443-452. DOI: 10.1007/s13238-015-0154-4
[Abstract] [PDF]
Hemagglutinin stem reactive antibody response in individuals immunized with a seasonal influenza trivalent vaccine
Xiaopeng Zhao, Kun Qin, Jinlei Guo, Donghong Wang, Zi Li, Wenfei Zhu, Liqi Liu, Dayan Wang, Yuelong Shu, Jianfang Zhou
2015, 6(6): 453-457. DOI: 10.1007/s13238-015-0160-6
[Abstract] [PDF]
Dissection of voltage-gated sodium channels in developing cochlear sensory epithelia
You Zhou, Fang-Hao Fang, Zhi-Rui Liu, Yong-Hua Ji
2015, 6(6): 458-462. DOI: 10.1007/s13238-015-0157-1
[Abstract] [PDF]
Targeted disruption of Rab10 causes early embryonic lethality
Pingping Lv, Yi Sheng, Zhenao Zhao, Wei Zhao, Lusheng Gu, Tao Xu, Eli Song
2015, 6(6): 463-467. DOI: 10.1007/s13238-015-0150-8
[Abstract] [PDF]