Urgency to rein in the gene-editing technology
Xiaoxue Zhang
2015, 6(5): 313-313. DOI: 10.1007/s13238-015-0161-5
[Abstract] [PDF]
Current aging research in China
Ruijuan Sun, Heqi Cao, Xudong Zhu, Jun-Ping Liu, Erdan Dong
2015, 6(5): 314-321. DOI: 10.1007/s13238-015-0145-5
[Abstract] [PDF]
SIRTain regulators of premature senescence and accelerated aging
Shrestha Ghosh, Zhongjun Zhou
2015, 6(5): 322-333. DOI: 10.1007/s13238-015-0149-1
[Abstract] [PDF]
The physiological role of drug transporters
Yu Liang, Siqi Li, Ligong Chen
2015, 6(5): 334-350. DOI: 10.1007/s13238-015-0148-2
[Abstract] [PDF]
Insight into the Ebola virus nucleocapsid assembly mechanism:crystal structure of Ebola virus nucleoprotein core domain at 1.8 Å resolution
Shishang Dong, Peng Yang, Guobang Li, Baocheng Liu, Wenming Wang, Xiang Liu, Boran Xia, Cheng Yang, Zhiyong Lou, Yu Guo, Zihe Rao
2015, 6(5): 351-362. DOI: 10.1007/s13238-015-0163-3
[Abstract] [PDF]
CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes
Puping Liang, Yanwen Xu, Xiya Zhang, Chenhui Ding, Rui Huang, Zhen Zhang, Jie Lv, Xiaowei Xie, Yuxi Chen, Yujing Li, Ying Sun, Yaofu Bai, Zhou Songyang, Wenbin Ma, Canquan Zhou, Junjiu Huang
2015, 6(5): 363-372. DOI: 10.1007/s13238-015-0153-5
[Abstract] [PDF]
Phylogenomics of non-model ciliates based on transcriptomic analyses
Xiao Chen, Xiaolu Zhao, Xiaohui Liu, Alan Warren, Fangqing Zhao, Miao Miao
2015, 6(5): 373-385. DOI: 10.1007/s13238-015-0147-3
[Abstract] [PDF]
A widely adaptable approach to generate integration-free iPSCs from non-invasively acquired human somatic cells
Zhichao Ding, Lina Sui, Ruotong Ren, Yanjun Liu, Xiuling Xu, Lina Fu, Ruijun Bai, Tingting Yuan, Ying Hao, Weiqi Zhang, Huize Pan, Wensu Liu, Han Yu, Concepcion Rodriguez Esteban, Xiaobing Yu, Ze Yang, Jian Li, Xiaomin Wang, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu, Fei Yi, Jing Qu
2015, 6(5): 386-389. DOI: 10.1007/s13238-014-0117-1
[Abstract] [PDF]