CRISPR/Cas9 and TALE: beyond cut and paste
Liping Deng, Ruotong Ren, Jun Wu, Keiichiro Suzuki, Juan Carlos Izpisua Belmote, Guang-Hui Liu
2015, 6(3): 157-159. DOI: 10.1007/s13238-015-0137-5
[Abstract] [PDF]
The role of Smad7 in oral mucositis
Li Bian, Gangwen Han, Carolyn W. Zhao, Pamela J. Garl, Xiao-Jing Wang
2015, 6(3): 160-169. DOI: 10.1007/s13238-014-0130-4
[Abstract] [PDF]
Innate endogenous adjuvants prime to desirable immune responses via mucosal routes
Xiaoguang Wang, Delong Meng
2015, 6(3): 170-184. DOI: 10.1007/s13238-014-0125-1
[Abstract] [PDF]
Structure of precursor microRNA's terminal loop regulates human Dicer's dicing activity by switching DExH/D domain
Zhongmin Liu, Jia Wang, Gang Li, Hong-Wei Wang
2015, 6(3): 185-193. DOI: 10.1007/s13238-014-0124-2
[Abstract] [PDF]
Essential role of the iron-sulfur cluster binding domain of the primase regulatory subunit Pri2 in DNA replication initiation
Lili Liu, Mingxia Huang
2015, 6(3): 194-210. DOI: 10.1007/s13238-015-0134-8
[Abstract] [PDF]
Bayesian localization microscopy based on intensity distribution of fluorophores
Fan Xu, Mingshu Zhang, Zhiyong Liu, Pingyong Xu, Fa Zhang
2015, 6(3): 211-220. DOI: 10.1007/s13238-015-0133-9
[Abstract] [PDF]
I-GSEA4GWAS v2: a web server for functional analysis of SNPs in trait-associated pathways identified from genome-wide association study
Kunlin Zhang, Suhua Chang, Liyuan Guo, Jing Wang
2015, 6(3): 221-224. DOI: 10.1007/s13238-014-0114-4
[Abstract] [PDF]
Crystal structure of human Fanconi-associated nuclease 1
Peng-xian Yan, Yan-gao Huo, Tao Jiang
2015, 6(3): 225-228. DOI: 10.1007/s13238-014-0128-y
[Abstract] [PDF]
Nano-size uni-lamellar lipodisq improved in situ auto-phosphorylation analysis of E. coli tyrosine kinase using 19F nuclear magnetic resonance
Dong Li, Juan Li, Yonglong Zhuang, Longhua Zhang, Ying Xiong, Pan Shi, Changlin Tian
2015, 6(3): 229-233. DOI: 10.1007/s13238-014-0129-x
[Abstract] [PDF]