“I make efforts, people make comments”: Prof. H. Zanyin Gaw-pioneering the world, the trailblazer and founder of China's virology research
Huan Liu, Han Zhang, Doudou Chen
2015, 6(12): 859-861. DOI: 10.1007/s13238-015-0227-4
[Abstract] [PDF]
A peep into mitochondrial disorder: multifaceted from mitochondrial DNA mutations to nuclear gene modulation
Chao Chen, Ye Chen, Min-Xin Guan
2015, 6(12): 862-870. DOI: 10.1007/s13238-015-0175-z
[Abstract] [PDF]
An intriguing RNA species-perspectives of circularized RNA
Ting Shen, Miao Han, Gang Wei, Ting Ni
2015, 6(12): 871-880. DOI: 10.1007/s13238-015-0202-0
[Abstract] [PDF]
MiR-33a suppresses breast cancer cell proliferation and metastasis by targeting ADAM9 and ROS1
Chuankai Zhang, Yunda Zhang, Weiji Ding, Yancheng Lin, Zhengjie Huang, Qi Luo
2015, 6(12): 881-889. DOI: 10.1007/s13238-015-0223-8
[Abstract] [PDF]
Dermal fibroblast expression of stromal cellderived factor-1 (SDF-1) promotes epidermal keratinocyte proliferation in normal and diseased skin
Chunji Quan, Moon Kyun Cho, Yuan Shao, Laurel E. Mianecki, Eric Liao, Daniel Perry, Taihao Quan
2015, 6(12): 890-903. DOI: 10.1007/s13238-015-0198-5
[Abstract] [PDF]
Analysis of the preferences for splice codes across tissues
Tao Huang, Meng Wang, Yu-Dong Cai
2015, 6(12): 904-907. DOI: 10.1007/s13238-015-0226-5
[Abstract] [PDF]
Comparative proteomic analysis of plasma from bipolar depression and depressive disorder: identification of proteins associated with immune regulatory
Jin Chen, ChengLong Huang, YiRen Song, HaiYang Shi, Dong Wu, YongTao Yang, ChengLong Rao, Li Liao, You Wu, JianYong Tang, Ke Cheng, Jian Zhou, Peng Xie
2015, 6(12): 908-911. DOI: 10.1007/s13238-015-0218-5
[Abstract] [PDF]
Pathway-based analysis for genome-wide association study data of bipolar disorder provides new insights for genetic study
Suhua Chang, Jinglu Wang, Kunlin Zhang, Jing Wang
2015, 6(12): 912-915. DOI: 10.1007/s13238-015-0201-1
[Abstract] [PDF]
Efficient derivation of embryonic stem cells from NOD-scid Il2rg-/- mice
Kang Liu, Riguo Fang, Haibo Li, Weifeng Yang, Zhenchuan Miao, Jinhua Wen, Hongkui Deng
2015, 6(12): 916-918. DOI: 10.1007/s13238-015-0209-6
[Abstract] [PDF]
An improved method for phasing crystal structures with low non-crystallographic symmetry using cryo-electron microscopy data
Jia Wang, Weiguang Wang, Wen Song, Zhifu Han, Heqiao Zhang, Jijie Chai, Hongwei Wang, Jiawei Wang
2015, 6(12): 919-923. DOI: 10.1007/s13238-015-0219-4
[Abstract] [PDF]
Structural basis for inhibition of the Tob-CNOT7 interaction by a fragment screening approach
Yuwei Bai, Shinya Tashiro, Satoru Nagatoishi, Toru Suzuki, Dongke Yan, Ruihua Liu, Kouhei Tsumoto, Mark Bartlam, Tadashi Yamamoto
2015, 6(12): 924-928. DOI: 10.1007/s13238-015-0225-6
[Abstract] [PDF]
Erratum to: hCLP46 increases Smad3 protein stability via inhibiting its ubiquitin-proteasomal degradation
Yingying Xing, Qiaoyun Chu, Run Feng, Wei Wang, Lixin Liu, Zhongbing Lu
2015, 6(12): 929-929. DOI: 10.1007/s13238-015-0186-9
[Abstract] [PDF]
Erratum to: Generation of cell-type-specific gene mutations by expressing the sgRNA of the CRISPR system from the RNA polymerase II promoters
Jiaqiang Wang, Xin Li, Yanhua Zhao, Jingyu Li, Qi Zhou, Zhonghua Liu
2015, 6(12): 930-930. DOI: 10.1007/s13238-015-0215-8
[Abstract] [PDF]