The immunology connection-my first T cell receptor structure projects
Jia-huai Wang
2014, 5(9): 649-652. DOI: 10.1007/s13238-014-0091-7
[Abstract] [PDF]
A pH-dependent molecular switch for virion uncoating
Satoshi Koike
2014, 5(9): 653-654. DOI: 10.1007/s13238-014-0094-4
[Abstract] [PDF]
The cellular receptor for enterovirus 71
Yue Liu, Michael G. Rossmann
2014, 5(9): 655-657. DOI: 10.1007/s13238-014-0092-6
[Abstract] [PDF]
The recombinant expression systems for structure determination of eukaryotic membrane proteins
Yuan He, Kan Wang, Nieng Yan
2014, 5(9): 658-672. DOI: 10.1007/s13238-014-0086-4
[Abstract] [PDF]
The genetic and epigenetic alterations in human hepatocellular carcinoma: a recent update
Ming Liu, Lingxi Jiang, Xin-Yuan Guan
2014, 5(9): 673-691. DOI: 10.1007/s13238-014-0065-9
[Abstract] [PDF]
Molecular mechanism of SCARB2-mediated attachment and uncoating of EV71
Minghao Dang, Xiangxi Wang, Quan Wang, Yaxin Wang, Jianping Lin, Yuna Sun, Xuemei Li, Liguo Zhang, Zhiyong Lou, Junzhi Wang, Zihe Rao
2014, 5(9): 692-703. DOI: 10.1007/s13238-014-0087-3
[Abstract] [PDF]
USP33, a new player in lung cancer, mediates Slit-Robo signaling
Pushuai Wen, Ruirui Kong, Jianghong Liu, Li Zhu, Xiaoping Chen, Xiaofei Li, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Jane Y. Wu
2014, 5(9): 704-713. DOI: 10.1007/s13238-014-0070-z
[Abstract] [PDF]
The protective role of myeloid-derived suppressor cells in concanavalin A-induced hepatic injury
Wenli Diao, Fangfang Jin, Bing Wang, Chen-Yu Zhang, Jiangning Chen, Ke Zen, Limin Li
2014, 5(9): 714-724. DOI: 10.1007/s13238-014-0069-5
[Abstract] [PDF]