Aneuploidy in pluripotent stem cells and implications for cancerous transformation
Jie Na, Duncan Baker, Jing Zhang, Peter W. Andrews, Ivana Barbaric
2014, 5(8): 569-579. DOI: 10.1007/s13238-014-0073-9
[Abstract] [PDF]
Transitions between epithelial and mesenchymal states during cell fate conversions
Xiang Li, Duanqing Pei, Hui Zheng
2014, 5(8): 580-591. DOI: 10.1007/s13238-014-0064-x
[Abstract] [PDF]
Regulation of the pentose phosphate pathway in cancer
Peng Jiang, Wenjing Du, Mian Wu
2014, 5(8): 592-602. DOI: 10.1007/s13238-014-0082-8
[Abstract] [PDF]
Characterization of human αβTCR repertoire and discovery of D-D fusion in TCRβ chains
Peipei Liu, Di Liu, Xi Yang, Jing Gao, Yan Chen, Xue Xiao, Fei Liu, Jing Zou, Jun Wu, Juncai Ma, Fangqing Zhao, Xuyu Zhou, George F. Gao, Baoli Zhu
2014, 5(8): 603-615. DOI: 10.1007/s13238-014-0060-1
[Abstract] [PDF]
Mechanism of the Rpn13-induced activation of Uch37
Lianying Jiao, Songying Ouyang, Neil Shaw, Gaojie Song, Yingang Feng, Fengfeng Niu, Weicheng Qiu, Hongtao Zhu, Li-Wei Hung, Xiaobing Zuo, V. Eleonora Shtykova, Ping Zhu, Yu-Hui Dong, Ruxiang Xu, Zhi-Jie Liu
2014, 5(8): 616-630. DOI: 10.1007/s13238-014-0046-z
[Abstract] [PDF]
Role of helicity of α-helical antimicrobial peptides to improve specificity
Yibing Huang, Liyan He, Guirong Li, Naicui Zhai, Hongyu Jiang, Yuxin Chen
2014, 5(8): 631-642. DOI: 10.1007/s13238-014-0061-0
[Abstract] [PDF]
Lysosomal chymotrypsin induces mitochondrial fission in apoptotic cells by proteolytic activation of calcineurin
Qianqian Chen, Juan Zhang, Kai Zhao, Wei Li, Qi Miao, Yang Sun, Xingyu Zhao, Taotao Wei, Fuyu Yang
2014, 5(8): 643-647. DOI: 10.1007/s13238-014-0085-5
[Abstract] [PDF]