National Laboratory of Biomacromolecules, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China & Correspondence: zhup@ibp.ac.cn (P. Zhu), liguohong@sun5.ibp.ac.cn (G. Li)
Ping Chen, Ping Zhu, Guohong Li
2014, 5(7): 489-491. DOI: 10.1007/s13238-014-0080-x
[Abstract] [PDF]
Why is dimerization essential for class-C GPCR function? New insights from mGluR1 crystal structure analysis
Xuejun C. Zhang, Jianfeng Liu, Daohua Jiang
2014, 5(7): 492-495. DOI: 10.1007/s13238-014-0062-z
[Abstract] [PDF]
ROR1, an embryonic protein with an emerging role in cancer biology
Nicholas Borcherding, David Kusner, Guang-Hui Liu, Weizhou Zhang
2014, 5(7): 496-502. DOI: 10.1007/s13238-014-0059-7
[Abstract] [PDF]
The regulation of TGF-β/SMAD signaling by protein deubiquitination
Juan Zhang, Xiaofei Zhang, Feng Xie, Zhengkui Zhang, Hans van Dam, Long Zhang, Fangfang Zhou
2014, 5(7): 503-517. DOI: 10.1007/s13238-014-0058-8
[Abstract] [PDF]
Mechanomics: an emerging field between biology and biomechanics
Jiawen Wang, Dongyuan Lü, Debin Mao, Mian Long
2014, 5(7): 518-531. DOI: 10.1007/s13238-014-0057-9
[Abstract] [PDF]
FXYD6: a novel therapeutic target toward hepatocellular carcinoma
Qian Gao, Xiongfei Chen, Hongxia Duan, Zhaoqing Wang, Jing Feng, Dongling Yang, Lina Song, Ningxin Zhou, Xiyun Yan
2014, 5(7): 532-543. DOI: 10.1007/s13238-014-0045-0
[Abstract] [PDF]
Functional analysis of the acetylation of human p53 in DNA damage responses
Sun-Ku Chung, Shengyun Zhu, Yang Xu, Xuemei Fu
2014, 5(7): 544-551. DOI: 10.1007/s13238-014-0048-x
[Abstract] [PDF]
Development of an activity-directed selection system enabled significant improvement of the carboxylation efficiency of Rubisco
Zhen Cai, Guoxia Liu, Junli Zhang, Yin Li
2014, 5(7): 552-562. DOI: 10.1007/s13238-014-0072-x
[Abstract] [PDF]
EF4 knockout E. coli cells exhibit lower levels of cellular biosynthesis under acidic stress
Fang Yang, Zhikai Li, Jia Hao, Yan Qin
2014, 5(7): 563-567. DOI: 10.1007/s13238-014-0050-3
[Abstract] [PDF]