Characterization of poplar GrxS14 in different structural forms
Lei Wang, Yifei Li, Jean-Pierre Jacquot, Nicolas Rouhier, Bin Xia
2014, 5(5): 329-333. DOI: 10.1007/s13238-014-0042-3
[Abstract] [PDF]
Distance measurement between two flexible sites in proteins in high viscosity medium at physiological temperature using continuous wave EPR
Lu Yu, Wei Wang, Shenglong Ling, Yao He, Liang Xiao, Kaiqi Wu, Longhua Zhang, Changlin Tian
2014, 5(5): 334-337. DOI: 10.1007/s13238-014-0040-5
[Abstract] [PDF]
Efficient generation of mouse ESCs-like pig induced pluripotent stem cells
Qi Gu, Jie Hao, Tang Hai, Jianyu Wang, Yundan Jia, Qingran Kong, Juan Wang, Chunjing Feng, Binghua Xue, Bingteng Xie, Shichao Liu, Jinyu Li, Yilong He, Jialu Sun, Lei Liu, Liu Wang, Zhonghua Liu, Qi Zhou
2014, 5(5): 338-342. DOI: 10.1007/s13238-014-0043-2
[Abstract] [PDF]
The crystal structure of fibroblast growth factor 18 (FGF18)
Alan Brown, Lucy E. Adam, Tom L. Blundell
2014, 5(5): 343-347. DOI: 10.1007/s13238-014-0033-4
[Abstract] [PDF]
Competitive virus and host RNAs: the interplay of a hidden virus and host interaction
Changfei Li, Jun Hu, Junli Hao, Bao Zhao, Bo Wu, Lu Sun, Shanxin Peng, George F. Gao, Songdong Meng
2014, 5(5): 348-356. DOI: 10.1007/s13238-014-0039-y
[Abstract] [PDF]
Elimination of inter-domain interactions increases the cleavage fidelity of the restriction endonuclease DraIII
Wei Zhuo, Xuhui Lai, Liqing Zhang, Siu-Hong Chan, Fengjuan Li, Zhenyu Zhu, Maojun Yang, Dapeng Sun
2014, 5(5): 357-368. DOI: 10.1007/s13238-014-0038-z
[Abstract] [PDF]
SARS coronavirus papain-like protease inhibits the type I interferon signaling pathway through interaction with the STING-TRAF3-TBK1 complex
Xiaojuan Chen, Xingxing Yang, Yang Zheng, Yudong Yang, Yaling Xing, Zhongbin Chen
2014, 5(5): 369-381. DOI: 10.1007/s13238-014-0026-3
[Abstract] [PDF]
Epigenetic reprogramming, gene expression and in vitro development of porcine SCNT embryos are significantly improved by a histone deacetylase inhibitor-m-carboxycinnamic acid bishydroxamide (CBHA)
Yuran Song, Tang Hai, Ying Wang, Runfa Guo, Wei Li, Liu Wang, Qi Zhou
2014, 5(5): 382-393. DOI: 10.1007/s13238-014-0034-3
[Abstract] [PDF]
Structural insights into the assembly of the 30S ribosomal subunit in vivo: functional role of S5 and location of the 17S rRNA precursor sequence
Zhixiu Yang, Qiang Guo, Simon Goto, Yuling Chen, Ningning Li, Kaige Yan, Yixiao Zhang, Akira Muto, Haiteng Deng, Hyouta Himeno, Jianlin Lei, Ning Gao
2014, 5(5): 394-407. DOI: 10.1007/s13238-014-0044-1
[Abstract] [PDF]