Matricellular proteins: multifaceted extracellular regulators in tumor dormancy
Tiantian Wu, Gaoliang Ouyang
2014, 5(4): 249-252. DOI: 10.1007/s13238-014-0023-6
[Abstract] [PDF]
Phylogenetics of varied subtypes of avian influenza viruses in China: potential threat to humans
Weifeng Shi, Wei Li, Xianbin Li, Joel Haywood, Juncai Ma, George F. Gao, Di Liu
2014, 5(4): 253-257. DOI: 10.1007/s13238-014-0036-1
[Abstract] [PDF]
Homologous recombination in human embryonic stem cells using CRISPR/Cas9 nickase and a long DNA donor template
Zhili Rong, Shengyun Zhu, Yang Xu, Xuemei Fu
2014, 5(4): 258-260. DOI: 10.1007/s13238-014-0032-5
[Abstract] [PDF]
Suilysin remodels the cytoskeletons of human brain microvascular endothelial cells by activating RhoA and Rac1 GTPase
Qingyu Lv, Huaijie Hao, Lili Bi, Yuling Zheng, Xuyu Zhou, Yongqiang Jiang
2014, 5(4): 261-264. DOI: 10.1007/s13238-014-0037-0
[Abstract] [PDF]
Driver mutations of cancer epigenomes
David M. Roy, Logan A. Walsh, Timothy A. Chan
2014, 5(4): 265-296. DOI: 10.1007/s13238-014-0031-6
[Abstract] [PDF]
Revisiting the TALE repeat
Dong Deng, Chuangye Yan, Jianping Wu, Xiaojing Pan, Nieng Yan
2014, 5(4): 297-306. DOI: 10.1007/s13238-014-0035-2
[Abstract] [PDF]
The immunostimulatory effects of retinoblastoma cell supernatant on dendritic cells
Juan Ma, Huamin Han, Li Ma, Changzhen Liu, Xin Xue, Pan Ma, Xiaomei Li, Hua Tao
2014, 5(4): 307-316. DOI: 10.1007/s13238-014-0029-0
[Abstract] [PDF]
A new unconventional HLA-A2-restricted epitope from HBV core protein elicits antiviral cytotoxic T lymphocytes
Lu Sun, Yu Zhang, Bao Zhao, Mengmeng Deng, Jun Liu, Xin Li, Junwei Hou, Mingming Gui, Shuijun Zhang, Xiaodong Li, George F. Gao, Songdong Meng
2014, 5(4): 317-327. DOI: 10.1007/s13238-014-0041-4
[Abstract] [PDF]