Histone deacetylase 6 and cytoplasmic linker protein 170 function together to regulate the motility of pancreatic cancer cells
Dengwen Li, Xiaodong Sun, Linlin Zhang, Bing Yan, Songbo Xie, Ruming Liu, Min Liu, Jun Zhou
2014, 5(3): 214-223. DOI: 10.1007/s13238-013-0010-3
[Abstract] [PDF]
Dual phosphorylation of Sin1 at T86 and T398 negatively regulates mTORC2 complex integrity and activity
Pengda Liu, Jianping Guo, Wenjian Gan, Wenyi Wei
2014, 5(3): 171-177. DOI: 10.1007/s13238-014-0021-8
[Abstract] [PDF]
Structure basis for the unique specificity of medaka enteropeptidase light chain
Jin Xu, Shi Hu, Xiaoze Wang, Ziye Zhao, Xinyue Zhang, Hao Wang, Dapeng Zhang, Yajun Guo
2014, 5(3): 178-181. DOI: 10.1007/s13238-013-0008-x
[Abstract] [PDF]
The gain of hydrogen peroxide resistance benefits growth fitness in mycobacteria under stress
Xiaojing Li, Jun Tao, Jiao Han, Xinling Hu, Yuling Chen, Haiteng Deng, Guangchun Zhang, Xiaoxiang Hu, Kaixia Mi
2014, 5(3): 182-185. DOI: 10.1007/s13238-014-0024-5
[Abstract] [PDF]
New insights into the regulation of Axin function in canonical Wnt signaling pathway
Xiaomin Song, Sheng Wang, Lin Li
2014, 5(3): 186-193. DOI: 10.1007/s13238-014-0019-2
[Abstract] [PDF]
Telomere regulation in pluripotent stem cells
Yan Huang, Puping Liang, Dan Liu, Junjiu Huang, Zhou Songyang
2014, 5(3): 194-202. DOI: 10.1007/s13238-014-0028-1
[Abstract] [PDF]
Inputs and outputs of insulin receptor
Yipeng Du, Taotao Wei
2014, 5(3): 203-213. DOI: 10.1007/s13238-014-0030-7
[Abstract] [PDF]
p53-dependent Fas expression is critical for Ginsenoside Rh2 triggered caspase-8 activation in HeLa cells
Xiao-Xi Guo, Yang Li, Chao Sun, Dan Jiang, Ying-Jia Lin, Feng-Xie Jin, Seung-Ki Lee, Ying-Hua Jin
2014, 5(3): 224-234. DOI: 10.1007/s13238-014-0027-2
[Abstract] [PDF]
Accelerated regeneration of the skeletal muscle in RNF13-knockout mice is mediated by macrophage-secreted IL-4/IL-6
Jiao Meng, Xiaoting Zou, Rimao Wu, Ran Zhong, Dahai Zhu, Yong Zhang
2014, 5(3): 235-247. DOI: 10.1007/s13238-014-0025-4
[Abstract] [PDF]