FMRP: a new chapter with chromatin
Qingzhong He, Wei Ge
2014, 5(12): 885-888. DOI: 10.1007/s13238-014-0105-5
[Abstract] [PDF]
Understanding the genetic and epigenetic architecture in complex network of rice flowering pathways
Changhui Sun, Dan Chen, Jun Fang, Pingrong Wang, Xiaojian Deng, Chengcai Chu
2014, 5(12): 889-898. DOI: 10.1007/s13238-014-0068-6
[Abstract] [PDF]
Recent advances in the role of toll-like receptors and TLR agonists in immunotherapy for human glioma
Shuanglin Deng, Shan Zhu, Yuan Qiao, Yong-Jun Liu, Wei Chen, Gang Zhao, Jingtao Chen
2014, 5(12): 899-911. DOI: 10.1007/s13238-014-0112-6
[Abstract] [PDF]
Coronavirus membrane-associated papain-like proteases induce autophagy through interacting with Beclin1 to negatively regulate antiviral innate immunity
Xiaojuan Chen, Kai Wang, Yaling Xing, Jian Tu, Xingxing Yang, Qian Zhao, Kui Li, Zhongbin Chen
2014, 5(12): 912-927. DOI: 10.1007/s13238-014-0104-6
[Abstract] [PDF]
A new glimpse of FadR-DNA crosstalk revealed by deep dissection of the E. coli FadR regulatory protein
Yongchang Zhang, Rongsui Gao, Huiyan Ye, Qingjing Wang, Youjun Feng
2014, 5(12): 928-939. DOI: 10.1007/s13238-014-0107-3
[Abstract] [PDF]
Transcriptional regulation of the waaAE-coaD operon by PhoP and RcsAB in Yersinia pestis biovar Microtus
Lei Liu, Nan Fang, Yicheng Sun, Huiying Yang, Yiquan Zhang, Yanping Han, Dongsheng Zhou, Ruifu Yang
2014, 5(12): 940-944. DOI: 10.1007/s13238-014-0110-8
[Abstract] [PDF]
11'-Deoxyverticillin A (C42) promotes autophagy through K-Ras/GSK3 signaling pathway in HCT116 cells
Shubin Niu, Dongdong Yuan, Xuejun Jiang, Yongsheng Che
2014, 5(12): 945-949. DOI: 10.1007/s13238-014-0099-z
[Abstract] [PDF]
Investigation of a special neutralizing epitope of HEV E2s
Min You, Lu Xin, Yi Yang, Xiao Zhang, Yingwei Chen, Hai Yu, Shaowei Li, Jun Zhang, Zhiqiang An, Wenxin Luo, Ningshao Xia
2014, 5(12): 950-953. DOI: 10.1007/s13238-014-0115-3
[Abstract] [PDF]
Characterization of the amino-terminal domain of Mx2/MxB-dependent interaction with the HIV-1 capsid
Jia Kong, Bo Xu, Wei Wei, Xin Wang, Wei Xie, Xiao-Fang Yu
2014, 5(12): 954-957. DOI: 10.1007/s13238-014-0113-5
[Abstract] [PDF]