Applications of RNA interference highthroughput screening technology in cancer biology and virology
Shan Gao, Chen Yang, Shan Jiang, Xiao-Ning Xu, Xin Lu, You-Wen He, Annie Cheung, Hui Wang
2014, 5(11): 805-815. DOI: 10.1007/s13238-014-0076-6
[Abstract] [PDF]
Tackling the tumor microenvironment: what challenge does it pose to anticancer therapies?
Fei Chen, Xinyi Qi, Min Qian, Yue Dai, Yu Sun
2014, 5(11): 816-826. DOI: 10.1007/s13238-014-0097-1
[Abstract] [PDF]
Molecules and mechanisms controlling the active DNA demethylation of the mammalian zygotic genome
Jun-Yu Ma, Teng Zhang, Wei Shen, Heide Schatten, Qing Yuan Sun
2014, 5(11): 827-836. DOI: 10.1007/s13238-014-0095-3
[Abstract] [PDF]
The PHD1 finger of KDM5B recognizes unmodified H3K4 during the demethylation of histone H3K4me2/3 by KDM5B
Yan Zhang, Huirong Yang, Xue Guo, Naiyan Rong, Yujiao Song, Youwei Xu, Wenxian Lan, Xu Zhang, Maili Liu, Yanhui Xu, Chunyang Cao
2014, 5(11): 837-850. DOI: 10.1007/s13238-014-0078-4
[Abstract] [PDF]
MiR-139-5p inhibits migration and invasion of colorectal cancer by downregulating AMFR and NOTCH1
Mingxu Song, Yuan Yin, Jiwei Zhang, Binbin Zhang, Zehua Bian, Chao Quan, Leyuan Zhou, Yaling Hu, Qifeng Wang, Shujuan Ni, Bojian Fei, Weili Wang, Xiang Du, Dong Hua, Zhaohui Huang
2014, 5(11): 851-861. DOI: 10.1007/s13238-014-0093-5
[Abstract] [PDF]
MicroRNA-495 induces breast cancer cell migration by targeting JAM-A
Minghui Cao, Weiwei Nie, Jing Li, Yujing Zhang, Xin Yan, Xiaoxiang Guan, Xi Chen, Ke Zen, Chen-yu Zhang, Xiaohong Jiang, Dongxia Hou
2014, 5(11): 862-872. DOI: 10.1007/s13238-014-0088-2
[Abstract] [PDF]
A partial pathway-and network-based transformation reveals the synergistic mechanism of JA and UA against cerebral ischemia-reperfusion injury
Shanshan Guo, Li Guo, Yanan Yu, Bing Li, Yingying Zhang, Haixia Li, Ping Wu, Jie Wang, Ye Yuan, Zhong Wang, Yongyan Wang
2014, 5(11): 873-877. DOI: 10.1007/s13238-014-0098-0
[Abstract] [PDF]
Continuous reassortments with local chicken H9N2 virus underlie the human-infecting influenza A (H7N9) virus in the new influenza season, Guangdong, China
Wenbao Qi, Weifeng Shi, Wei Li, Lihong Huang, Huanan Li, Ying Wu, Jinghua Yan, Peirong Jiao, Baoli Zhu, Juncai Ma, George F. Gao, Ming Liao, Di Liu
2014, 5(11): 878-882. DOI: 10.1007/s13238-014-0084-6
[Abstract] [PDF]
Retraction Note to: Cryptomycota: the missing link
Krishna Bolla, Elizabeth Jane Ashforth
2014, 5(11): 883-883. DOI: 10.1007/s13238-014-0063-y
[Abstract] [PDF]