Chih Tu: A pioneer of Xinjiang's agricultural science
Fang Zhang
2014, 5(10): 725-727. DOI: 10.1007/s13238-014-0096-2
[Abstract] [PDF]
Insights into battles between Mycobacterium tuberculosis and macrophages
Guanghua Xu, Jing Wang, George Fu Gao, Cui Hua Liu
2014, 5(10): 728-736. DOI: 10.1007/s13238-014-0077-5
[Abstract] [PDF]
Mitochondria-mediated apoptosis in mammals
Shunbin Xiong, Tianyang Mu, Guowen Wang, Xuejun Jiang
2014, 5(10): 737-749. DOI: 10.1007/s13238-014-0089-1
[Abstract] [PDF]
Essential functions of iron-requiring proteins in DNA replication, repair and cell cycle control
Caiguo Zhang
2014, 5(10): 750-760. DOI: 10.1007/s13238-014-0083-7
[Abstract] [PDF]
Gluconate 5-dehydrogenase (Ga5DH) participates in Streptococcus suis cell division
Zhongyu Shi, Chunling Xuan, Huiming Han, Xia Cheng, Jundong Wang, Youjun Feng, Swaminath Srinivas, Guangwen Lu, George F. Gao
2014, 5(10): 761-769. DOI: 10.1007/s13238-014-0074-8
[Abstract] [PDF]
Analysis of the p53/CEP-1 regulated non-coding transcriptome in C. elegans by an NSR-seq strategy
Derong Xu, Guifeng Wei, Ping Lu, Jianjun Luo, Xiaomin Chen, Geir Skogerbø, Runsheng Chen
2014, 5(10): 770-782. DOI: 10.1007/s13238-014-0071-y
[Abstract] [PDF]
Alterations of the Ca2+ signaling pathway in pancreatic beta-cells isolated from db/db mice
Kuo Liang, Wen Du, Jingze Lu, Fei Li, Lu Yang, Yanhong Xue, Bertil Hille, Liangyi Chen
2014, 5(10): 783-794. DOI: 10.1007/s13238-014-0075-7
[Abstract] [PDF]
Phosphoregulation of the dimerization and functions of end-binding protein 1
Jie Chen, Youguang Luo, Lixin Li, Jie Ran, Xincheng Wang, Siqi Gao, Min Liu, Dengwen Li, Wenqing Shui, Jun Zhou
2014, 5(10): 795-799. DOI: 10.1007/s13238-014-0081-9
[Abstract] [PDF]
The specific and rapid labeling of cell surface proteins with recombinant FKBP-fused fluorescent proteins
Xi Zhang, Yongqiang Deng, Hao Chang, Chen Ji, Mingshu Zhang, Jianxin Peng, Tao Xu, Pingyong Xu
2014, 5(10): 800-803. DOI: 10.1007/s13238-014-0090-8
[Abstract] [PDF]