Cells derived from iPSC can be immunogenic—Yes or No?
Jiani Cao, Xiaoyan Li, Xiao Lu, Chao Zhang, Honghao Yu, Tongbiao Zhao
2014, 5(1): 1-3. DOI: 10.1007/s13238-013-0003-2
[Abstract] [PDF]
Direct reprogramming of porcine fibroblasts to neural progenitor cells
Xiu-Ling Xu, Ji-Ping Yang, Li-Na Fu, Ruo-Tong Ren, Fei Yi, Keiichiro Suzuki, Kai Liu, Zhi-Chao Ding, Jing Qu, Wei-Qi Zhang, Ying Li, Ting-Ting Yuan, Guo-Hong Yuan, Li-Na Sui, Di Guan, Shun-Lei Duan, Hui-Ze Pan, Ping Wang, Xi-Ping Zhu, Nuria Montserrat, Ming Li, Rui-Jun Bai, Lin Liu, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu
2014, 5(1): 4-7. DOI: 10.1007/s13238-013-0015-y
[Abstract] [PDF]
Telomere elongation in parthenogenetic stem cells
Yu Yin, Na Liu, Xiaoying Ye, Renpeng Guo, Jie Hao, Fang Wang, Lin Liu
2014, 5(1): 8-11. DOI: 10.1007/s13238-013-0006-z
[Abstract] [PDF]
Inflammasomes in cancer: a double-edged sword
Ryan Kolb, Guang-Hui Liu, Ann M. Janowski, Fayyaz S. Sutterwala, Weizhou Zhang
2014, 5(1): 12-20. DOI: 10.1007/s13238-013-0001-4
[Abstract] [PDF]
Micro-management of pluripotent stem cells
Wen-Ting Guo, Xi-Wen Wang, Yangming Wang
2014, 5(1): 36-47. DOI: 10.1007/s13238-013-0014-z
[Abstract] [PDF]
Direct conversion of human fibroblasts into retinal pigment epithelium-like cells by defined factors
Kejing Zhang, Guang-Hui Liu, Fei Yi, Nuria Montserrat, Tomoaki Hishida, Concepcion Rodriguez Esteban, Juan Carlos Izpisua Belmonte
2014, 5(1): 48-58. DOI: 10.1007/s13238-013-0011-2
[Abstract] [PDF]
Global DNA methylation and transcriptional analyses of human ESC-derived cardiomyocytes
Ying Gu, Guang-Hui Liu, Nongluk Plongthongkum, Christopher Benner, Fei Yi, Jing Qu, Keiichiro Suzuki, Jiping Yang, Weiqi Zhang, Mo Li, Nuria Montserrat, Isaac Crespo, Antonio del Sol, Concepcion Rodriguez Esteban, Kun Zhang, Juan Carlos Izpisua Belmonte
2014, 5(1): 59-68. DOI: 10.1007/s13238-013-0016-x
[Abstract] [PDF]
Genetic approach to track neural cell fate decisions using human embryonic stem cells
Xuemei Fu, Zhili Rong, Shengyun Zhu, Xiaocheng Wang, Yang Xu, Blue B. Lake
2014, 5(1): 69-79. DOI: 10.1007/s13238-013-0007-y
[Abstract] [PDF]
Gadd45a deletion aggravates hematopoietic stem cell dysfunction in ATM-deficient mice
Yulin Chen, Runan Yang, Peng Guo, Zhenyu Ju
2014, 5(1): 80-89. DOI: 10.1007/s13238-013-0017-9
[Abstract] [PDF]