Ging-Hsi Wong and Chinese physiopsychology
Shu Zheng
2013, 4(8): 563-564. DOI: 10.1007/s13238-013-3803-5
[Abstract] [PDF]
The NLRP3 Inflammasome activation in human or mouse cells, sensitivity causes puzzle
Hongbin Wang, Liming Mao, Guangxun Meng
2013, 4(8): 565-568. DOI: 10.1007/s13238-013-3905-0
[Abstract] [PDF]
The sequence signature of an Ig-fold
Jia-Huai Wang
2013, 4(8): 569-572. DOI: 10.1007/s13238-013-3903-2
[Abstract] [PDF]
How will telomeric complex be further contributed to our longevity?—The potential novel biomarkers of telomere complex counteracting both aging and cancer
Yiming Lu, Bohua Wei, Tao Zhang, Zi Chen, Jing Ye
2013, 4(8): 573-581. DOI: 10.1007/s13238-013-3002-4
[Abstract] [PDF]
Respiratory supercomplexes: structure, function and assembly
Rasika Vartak, Christina Ann-Marie Porras, Yidong Bai
2013, 4(8): 582-590. DOI: 10.1007/s13238-013-3032-y
[Abstract] [PDF]
YB-1 stabilizes HIV-1 genomic RNA and enhances viral production
Xin Mu, Wei Li, Xinlu Wang, Guangxia Gao
2013, 4(8): 591-597. DOI: 10.1007/s13238-013-3011-3
[Abstract] [PDF]
Ultrafast, accurate, and robust localization of anisotropic dipoles
Yongdeng Zhang, Lusheng Gu, Hao Chang, Wei Ji, Yan Chen, Mingshu Zhang, Lu Yang, Bei Liu, Liangyi Chen, Tao Xu
2013, 4(8): 598-606. DOI: 10.1007/s13238-013-3904-1
[Abstract] [PDF]
Structure of the catalytic domain of a state transition kinase homolog from Micromonas algae
Jiangtao Guo, Xuepeng Wei, Mei Li, Xiaowei Pan, Wenrui Chang, Zhenfeng Liu
2013, 4(8): 607-619. DOI: 10.1007/s13238-013-3034-9
[Abstract] [PDF]
Vitamin C induces periodontal ligament progenitor cell differentiation via activation of ERK pathway mediated by PELP1
Yan Yan, Wenfeng Zeng, Shujun Song, Fayun Zhang, Wenxi He, Wei Liang, Zhongying Niu
2013, 4(8): 620-627. DOI: 10.1007/s13238-013-3030-0
[Abstract] [PDF]
Structure analysis of the extracellular domain reveals disulfide bond forming-protein properties of Mycobacterium tuberculosis Rv2969c
Lu Wang, Jun Li, Xiangxi Wang, Wu Liu, Xuejun C. Zhang, Xuemei Li, Zihe Rao
2013, 4(8): 628-640. DOI: 10.1007/s13238-013-3033-x
[Abstract] [PDF]
Inactivation of Cdc42 in embryonic brain results in hydrocephalus with ependymal cell defects in mice
Xu Peng, Qiong Lin, Yang Liu, Yixin Jin, Joseph E. Druso, Marc A. Antonyak, Jun-Lin Guan, Richard A. Cerione
2013, 4(8): 641-641. DOI: 10.1007/s13238-013-0804-3
[Abstract] [PDF]