Dr. Zhen-Yi Wang: Fighting leukemia
Ming Li, Guang-Biao Zhou
2013, 4(7): 483-484. DOI: 10.1007/s13238-013-3802-6
[Abstract] [PDF]
UV-B-induced photomorphogenesis in Arabidopsis
Jigang Li, Li Yang, Dan Jin, Cynthia D. Nezames, William Terzaghi, Xing Wang Deng
2013, 4(7): 485-492. DOI: 10.1007/s13238-013-3036-7
[Abstract] [PDF]
Co-evolution of plant LTR-retrotransposons and their host genomes
Meixia Zhao, Jianxin Ma
2013, 4(7): 493-501. DOI: 10.1007/s13238-013-3037-6
[Abstract] [PDF]
Structure and receptor-binding properties of an airborne transmissible avian influenza A virus hemagglutinin H5 (VN1203mut)
Xishan Lu, Yi Shi, Wei Zhang, Yanfang Zhang, Jianxun Qi, George F Gao
2013, 4(7): 502-511. DOI: 10.1007/s13238-013-3906-z
[Abstract] [PDF]
The differential requirement of mushroom body α/β subdivisions in long-term memory retrieval in Drosophila
Cheng Huang, Pengzhi Wang, Zhiyong Xie, Lianzhang Wang, Yi Zhong
2013, 4(7): 512-519. DOI: 10.1007/s13238-013-3035-8
[Abstract] [PDF]
Angiotensin IV upregulates the activity of protein phosphatase 1α in Neura-2A cells
Dan Wang, Peng Xue, Xiu Lan Chen, Zhen Sheng Xie, Fu Quan Yang, Li Zheng, Tao Xu
2013, 4(7): 520-528. DOI: 10.1007/s13238-013-3005-1
[Abstract] [PDF]
Human pathogenic fungus Trichophyton schoenleinii activates the NLRP3 inflammasome
Hua Li, Shuxian Wu, Liming Mao, Guowei Lei, Liping Zhang, Ailing Lu, Liguo An, Guiwen Yang, Paride Abliz, Guangxun Meng
2013, 4(7): 529-538. DOI: 10.1007/s13238-013-2127-9
[Abstract] [PDF]
Chrysin promotes osteogenic differentiation via ERK/MAPK activation
Wenfeng Zeng, Yan Yan, Fayun Zhang, Chunling Zhang, Wei Liang
2013, 4(7): 539-547. DOI: 10.1007/s13238-013-3003-3
[Abstract] [PDF]
Crystal structures and biochemical studies of human lysophosphatidic acid phosphatase type 6
Jun Li, Yu Dong, Xingru Lü, Lu Wang, Wei Peng, Xuejun C. Zhang, Zihe Rao
2013, 4(7): 548-561. DOI: 10.1007/s13238-013-3031-z
[Abstract] [PDF]