The role of gut microbiota in the gut-brain axis: current challenges and perspectives
Xiao Chen, Roshan D'Souza, Seong-Tshool Hong
2013, 4(6): 403-414. DOI: 10.1007/s13238-013-3017-x
[Abstract] [PDF]
Induced pluripotency and direct reprogramming: a new window for treatment of neurodegenerative diseases
Rui Li, Ye Bai, Tongtong Liu, Xiaoqun Wang, Qian Wu
2013, 4(6): 415-424. DOI: 10.1007/s13238-013-2089-y
[Abstract] [PDF]
Cellular localization of NLRP3 inflammasome
Yan Wang, Chen Yang, Kairui Mao, Shuzhen Chen, Guangxun Meng, Bing Sun
2013, 4(6): 425-431. DOI: 10.1007/s13238-013-2113-2
[Abstract] [PDF]
Flexible interwoven termini determine the thermal stability of thermosomes
Kai Zhang, Li Wang, Yanxin Liu, Kwok-Yan Chan, Xiaoyun Pang, Klaus Schulten, Zhiyang Dong, Fei Sun
2013, 4(6): 432-444. DOI: 10.1007/s13238-013-3026-9
[Abstract] [PDF]
The nucleoprotein of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus processes a stable hexameric ring to facilitate RNA encapsidation
Honggang Zhou, Yuna Sun, Ying Wang, Min Liu, Chao Liu, Wenming Wang, Xiang Liu, Le Li, Fei Deng, Hualin Wang, Yu Guo, Zhiyong Lou
2013, 4(6): 445-455. DOI: 10.1007/s13238-013-3901-4
[Abstract] [PDF]
Cytosolic Ca2+ as a multifunctional modulator is required for spermiogenesis in Ascaris suum
Yunlong Shang, Lianwan Chen, Zhiyu Liu, Xia Wang, Xuan Ma, Long Miao
2013, 4(6): 456-466. DOI: 10.1007/s13238-013-3019-8
[Abstract] [PDF]
Discovery of a novel gene involved in autolysis of Clostridium cells
Liejian Yang, Guanhui Bao, Yan Zhu, Hongjun Dong, Yanping Zhang, Yin Li
2013, 4(6): 467-474. DOI: 10.1007/s13238-013-3025-x
[Abstract] [PDF]
Structural basis for differential recognition of brassinolide by its receptors
Ji She, Zhifu Han, Bin Zhou, Jijie Chai
2013, 4(6): 475-482. DOI: 10.1007/s13238-013-3027-8
[Abstract] [PDF]