Reevaluation of the safety of induced pluripotent stem cells: a call from somatic mosaicism
Wensu Liu, Ming Li, Jing Qu, Fei Yi, Guang-Hui Liu
2013, 4(2): 83-85. DOI: 10.1007/s13238-012-2940-6
[Abstract] [PDF]
Closing the door to human immunodeficiency virus
Yuanxi Kang, Jia Guo, Zhiwei Chen
2013, 4(2): 86-102. DOI: 10.1007/s13238-012-2111-9
[Abstract] [PDF]
Functional characterization of SAG/RBX2/ROC2/RNF7, an antioxidant protein and an E3 ubiquitin ligase
Yi Sun, Hua Li
2013, 4(2): 103-116. DOI: 10.1007/s13238-012-2105-7
[Abstract] [PDF]
Binding of bacterial secondary messenger molecule c di-GMP is a STING operation
Neil Shaw, Songying Ouyang, Zhi-Jie Liu
2013, 4(2): 117-129. DOI: 10.1007/s13238-012-2071-0
[Abstract] [PDF]
MicroRNA-548 down-regulates host antiviral response via direct targeting of IFN-λ1
Yongkui Li, Jiajia Xie, Xiupeng Xu, Jun Wang, Fang Ao, Yushun Wan, Ying Zhu
2013, 4(2): 130-141. DOI: 10.1007/s13238-012-2081-y
[Abstract] [PDF]
Structural and biochemical studies of RIG-I antiviral signaling
Miao Feng, Zhanyu Ding, Liang Xu, Liangliang Kong, Wenjia Wang, Shi Jiao, Zhubing Shi, Mark I. Greene, Yao Cong, Zhaocai Zhou
2013, 4(2): 142-154. DOI: 10.1007/s13238-012-2088-4
[Abstract] [PDF]
AMPK interacts with DSCAM and plays an important role in Netrin-1 induced neurite outgrowth
Kun Zhu, Xiaoping Chen, Jianghong Liu, Haihong Ye, Li Zhu, Jane Y. Wu
2013, 4(2): 155-161. DOI: 10.1007/s13238-012-2126-2
[Abstract] [PDF]