DNA methylome: Unveiling your biological age
Ming Li, Wensu Liu, Tingting Yuan, Ruijun Bai, Guang-Hui Liu, Weizhou Zhang, Jing Qu
2013, 4(10): 723-725. DOI: 10.1007/s13238-013-3913-0
[Abstract] [PDF]
Protein dynamics elucidated by NMR technique
Conggang Li, Chun Tang, Maili Liu
2013, 4(10): 726-730. DOI: 10.1007/s13238-013-3912-1
[Abstract] [PDF]
A genetically encoded sulfotyrosine for VHR function research
Yueting Zheng, Xiaoxuan Lv, Jiangyun Wang
2013, 4(10): 731-734. DOI: 10.1007/s13238-013-3907-y
[Abstract] [PDF]
The evolving landscape in the therapy of acute myeloid leukemia
Grace L. Peloquin, Yi-Bin Chen, Amir T. Fathi
2013, 4(10): 735-746. DOI: 10.1007/s13238-013-3057-2
[Abstract] [PDF]
GPCR activation: protonation and membrane potential
Xuejun C. Zhang, Kening Sun, Laixing Zhang, Xuemei Li, Can Cao
2013, 4(10): 747-760. DOI: 10.1007/s13238-013-3073-2
[Abstract] [PDF]
Identification and functional analysis of phosphorylation residues of the Arabidopsis BOTRYTIS-INDUCED KINASE1
Jinhua Xu, Xiaochao Wei, Limin Yan, Dan Liu, Yuanyuan Ma, Yu Guo, Chune Peng, Honggang Zhou, Cheng Yang, Zhiyong Lou, Wenqing Shui
2013, 4(10): 771-781. DOI: 10.1007/s13238-013-3053-6
[Abstract] [PDF]
An open conformation determined by a structural switch for 2A protease from coxsackievirus A16
Yao Sun, Xiangxi Wang, Shuai Yuan, Minghao Dang, Xuemei Li, Xuejun C. Zhang, Zihe Rao
2013, 4(10): 782-792. DOI: 10.1007/s13238-013-3914-z
[Abstract] [PDF]
Structural basis for a homodimeric ATPase subunit of an ECF transporter
Chengliang Chai, You Yu, Wei Zhuo, Haifeng Zhao, Xiaolu Li, Na Wang, Jijie Chai, Maojun Yang
2013, 4(10): 793-801. DOI: 10.1007/s13238-013-3915-y
[Abstract] [PDF]