Meeting report: The second Tianjin Forum on tumor microenvironment, Tianjin, China, June 22-24, 2012
Qiangzhe Zhang, Lu-Yuan Li
2012, 3(8): 561-563. DOI: 10.1007/s13238-012-2809-8
[Abstract] [PDF]
To forge a solid immune recognition
Yan Shi
2012, 3(8): 564-570. DOI: 10.1007/s13238-012-2933-5
[Abstract] [PDF]
CCR10 and its ligands in regulation of epithelial immunity and diseases
Na Xiong, Yaoyao Fu, Shaomin Hu, Mingcan Xia, Jie Yang
2012, 3(8): 571-580. DOI: 10.1007/s13238-012-2927-3
[Abstract] [PDF]
New insight into the oncogenic mechanism of the retroviral oncoprotein Tax
Hua Cheng, Tong Ren, Shao-cong Sun
2012, 3(8): 581-589. DOI: 10.1007/s13238-012-2047-0
[Abstract] [PDF]
Herpesviral infection and Toll-like receptor 2
Ming-sheng Cai, Mei-li Li, Chun-fu Zheng
2012, 3(8): 590-601. DOI: 10.1007/s13238-012-2059-9
[Abstract] [PDF]
Functional annotation from the genome sequence of the giant panda
Tong Huo, Yinjie Zhang, Jianping Lin
2012, 3(8): 602-608. DOI: 10.1007/s13238-012-2914-8
[Abstract] [PDF]
Crystal structure and functional implication of the RUN domain of human NESCA
Qifan Sun, Chuanhui Han, Lan Liu, Yizhi Wang, Hongyu Deng, Lin Bai, Tao Jiang
2012, 3(8): 609-617. DOI: 10.1007/s13238-012-2052-3
[Abstract] [PDF]
Bulk-like endocytosis plays an important role in the recycling of insulin granules in pancreatic beta cells
Du Wen, Yanhong Xue, Kuo Liang, Tianyi Yuan, Jingze Lu, Wei Zhao, Tao Xu, Liangyi Chen
2012, 3(8): 618-626. DOI: 10.1007/s13238-012-2938-0
[Abstract] [PDF]
Reactive carbonyl compounds (RCCs) cause aggregation and dysfunction of fibrinogen
Ya-Jie Xu, Min Qiang, Jin-Ling Zhang, Ying Liu, Rong-Qiao He
2012, 3(8): 627-640. DOI: 10.1007/s13238-012-2057-y
[Abstract] [PDF]