Fine-tune of intrinsic ERK activity by extrinsic BMP signaling in mouse embryonic stem cells
Zhongwei Li, Ye-Guang Chen
2012, 3(6): 401-404. DOI: 10.1007/s13238-012-2925-5
[Abstract] [PDF]
Continued surprises in the cytochrome c biogenesis story
Elizabeth B. Sawyer, Paul D. Barker
2012, 3(6): 405-409. DOI: 10.1007/s13238-012-2912-x
[Abstract] [PDF]
Mitochondrial network in the heart
Qian Li, Lu-Yu Zhou, Gui-Feng Gao, Jian-Qin Jiao, Pei-Feng Li
2012, 3(6): 410-418. DOI: 10.1007/s13238-012-2921-9
[Abstract] [PDF]
Minor fibrillar collagens, variable regions alternative splicing, intrinsic disorder, and tyrosine sulfation
Ming Fang, Reed Jacob, Owen McDougal, Julia Thom Oxford
2012, 3(6): 419-433. DOI: 10.1007/s13238-012-2917-5
[Abstract] [PDF]
Crystal structure of kindlin-2 PH domain reveals a conformational transition for its membrane anchoring and regulation of integrin activation
Yan Liu, Yun Zhu, Sheng Ye, Rongguang Zhang
2012, 3(6): 434-440. DOI: 10.1007/s13238-012-2046-1
[Abstract] [PDF]
The tumor immunosuppressive microenvironment impairs the therapy of anti-HER2/neu antibody
Meng Xu, Xuexiang Du, Mingyue Liu, Sirui Li, Xiaozhu Li, Yang-Xin Fu, Shengdian Wang
2012, 3(6): 441-449. DOI: 10.1007/s13238-012-2044-3
[Abstract] [PDF]
The enzymatic activity of Arabidopsis protein arginine methyltransferase 10 is essential for flowering time regulation
Lifang Niu, Falong Lu, Taolan Zhao, Chunyan Liu, Xiaofeng Cao
2012, 3(6): 450-459. DOI: 10.1007/s13238-012-2935-3
[Abstract] [PDF]
Affinity maturation of anti-TNF-alpha scFv with somatic hypermutation in non-B cells
Shaopeng Chen, Junkang Qiu, Chuan Chen, Chunchun Liu, Yuheng Liu, Lili An, Junying Jia, Jie Tang, Lijun Wu, Haiying Hang
2012, 3(6): 460-469. DOI: 10.1007/s13238-012-2024-7
[Abstract] [PDF]
Generation of Calhm1 knockout mouse and characterization of calhm1 gene expression
Junbing Wu, Shengyi Peng, Rong Wu, Yumin Hao, Guangju Ji, Zengqiang Yuan
2012, 3(6): 470-480. DOI: 10.1007/s13238-012-2932-6
[Abstract] [PDF]