Non-viral iPSCs: a safe way for therapy?
Weiqi Zhang, Di Guan, Jing Qu, Weizhou Zhang, Guang-Hui Liu
2012, 3(4): 241-245. DOI: 10.1007/s13238-012-2804-0
[Abstract] [PDF]
Human induced pluripotent stem cells derived hepatocytes: rising promise for disease modeling, drug development and cell therapy
Fei Yi, Guang-Hui Liu, Juan Carlos Izpisua Belmonte
2012, 3(4): 246-250. DOI: 10.1007/s13238-012-2918-4
[Abstract] [PDF]
Neural stem cells: mechanisms and modeling
Jun Yao, Yangling Mu, Fred H. Gage
2012, 3(4): 251-261. DOI: 10.1007/s13238-012-2033-6
[Abstract] [PDF]
Neuronal stem cells in the central nervous system and in human diseases
Qian Wu, Xiaoqun Wang
2012, 3(4): 262-270. DOI: 10.1007/s13238-012-2930-8
[Abstract] [PDF]
The genomic stability of induced pluripotent stem cells
Zhao Chen, Tongbiao Zhao
2012, 3(4): 271-277. DOI: 10.1007/s13238-012-2922-8
[Abstract] [PDF]
Epigenetic control on cell fate choice in neural stem cells
Xiao-Ling Hu, Yuping Wang, Qin Shen
2012, 3(4): 278-290. DOI: 10.1007/s13238-012-2916-6
[Abstract] [PDF]
The Hippo pathway regulates stem cell proliferation, self-renewal, and differentiation
Huan Liu, Dandan Jiang, Fangtao Chi, Bin Zhao
2012, 3(4): 291-304. DOI: 10.1007/s13238-012-2919-3
[Abstract] [PDF]
Hippo pathway in intestinal homeostasis and tumorigenesis
Lanfen Chen, Funiu Qin, Xianming Deng, Joseph Avruch, Dawang Zhou
2012, 3(4): 305-310. DOI: 10.1007/s13238-012-2913-9
[Abstract] [PDF]
Bisindoylmaleimide I enhances osteogenic differentiation
Fangfang Zhou, Huizhe Huang, Long Zhang
2012, 3(4): 311-320. DOI: 10.1007/s13238-012-2027-4
[Abstract] [PDF]