“Smurf”-ing tumors on the chromatin through RNF20
Wen-Wei Tsai
2012, 3(2): 81-83. DOI: 10.1007/s13238-012-2010-0
[Abstract] [PDF]
Emerging technology of in situ cell free expression protein microarrays
Amita Nand, Anju Gautam, Javier Batista Pérez, Alejandro Merino, Jinsong Zhu
2012, 3(2): 84-88. DOI: 10.1007/s13238-012-2012-y
[Abstract] [PDF]
China connection of the Arnold Arboretum of Harvard University
Guihuan Luo, Ang Li, Ming Li
2012, 3(2): 89-90. DOI: 10.1007/s13238-012-2032-7
[Abstract] [PDF]
Converted neural cells: induced to a cure?
Weiqi Zhang, Shunlei Duan, Ying Li, Xiuling Xu, Jing Qu, Weizhou Zhang, Guang-Hui Liu
2012, 3(2): 91-97. DOI: 10.1007/s13238-012-2029-2
[Abstract] [PDF]
Sensing bacterial infections by NAIP receptors in NLRC4 inflammasome activation
Yi-Nan Gong, Feng Shao
2012, 3(2): 98-105. DOI: 10.1007/s13238-012-2028-3
[Abstract] [PDF]
Genomic basis for light control of plant development
Jigang Li, William Terzaghi, Xing Wang Deng
2012, 3(2): 106-116. DOI: 10.1007/s13238-012-2016-7
[Abstract] [PDF]
Multifaceted functions of Siva-1: more than an Indian God of Destruction
Yide Mei, Mian Wu
2012, 3(2): 117-122. DOI: 10.1007/s13238-012-2018-5
[Abstract] [PDF]
Crystal structures of D-psicose 3-epimerase from Clostridium cellulolyticum H10 and its complex with ketohexose sugars
Hsiu-Chien Chan, Yueming Zhu, Yumei Hu, Tzu-Ping Ko, Chun-Hsiang Huang, Feifei Ren, Chun-Chi Chen, Yanhe Ma, Rey-Ting Guo, Yuanxia Sun
2012, 3(2): 123-131. DOI: 10.1007/s13238-012-2026-5
[Abstract] [PDF]
Study of drug function based on similarity of pathway fingerprint
Hao Ye, Kailin Tang, Linlin Yang, Zhiwei Cao, Yixue Li
2012, 3(2): 132-139. DOI: 10.1007/s13238-012-2011-z
[Abstract] [PDF]
Staged-probability strategy of processing shotgun proteomic data to discover more functionally important proteins
Hong Xu, Guijun Ma, Qingqiao Tan, Qiang Zhou, Wen Su, Rongxiu Li
2012, 3(2): 140-147. DOI: 10.1007/s13238-011-1129-8
[Abstract] [PDF]
CloudLCA: finding the lowest common ancestor in metagenome analysis using cloud computing
Guoguang Zhao, Dechao Bu, Changning Liu, Jing Li, Jian Yang, Zhiyong Liu, Yi Zhao, Runsheng Chen
2012, 3(2): 148-152. DOI: 10.1007/s13238-012-2015-8
[Abstract] [PDF]
Overexpression of sigma-1 receptor inhibits ADAM10 and ADAM17 mediated shedding in vitro
Juan Li, Bin Liu, Xiaofei Gao, Zhixing Ma, Tianyi CaoSong, Yan-ai Mei, Yufang Zheng
2012, 3(2): 153-159. DOI: 10.1007/s13238-012-2006-9
[Abstract] [PDF]
Structural vaccinology: structure-based design of influenza A virus hemagglutinin subtype-specific subunit vaccines
Chunling Xuan, Yi Shi, Jianxun Qi, Wei Zhang, Haixia Xiao, George F. Gao
2012, 3(2): 160-160. DOI: 10.1007/s13238-012-2030-9
[Abstract] [PDF]