A “bitter” end to asthma revealed
Min-Sheng Zhu
2011, 2(6): 433-434. DOI: 10.1007/s13238-011-1066-6
[Abstract] [PDF]
Dr. Chen-lu Tsou: a tireless advocate for advancement in the standards of scientific research in China
Chih-chen Wang, Zhi-Xin Wang, Baoyuan Zhang, Ming Li
2011, 2(6): 435-436. DOI: 10.1007/s13238-011-1067-5
[Abstract] [PDF]
Exploring the obscure profiles of pharmacological binding sites on voltage-gated sodium channels by BmK neurotoxins
Zhi-Rui Liu, Pin Ye, Yong-Hua Ji
2011, 2(6): 437-444. DOI: 10.1007/s13238-011-1064-8
[Abstract] [PDF]
Protein microarray biosensors based on imaging ellipsometry techniques and their applications
Yu Niu, Gang Jin
2011, 2(6): 445-455. DOI: 10.1007/s13238-011-1054-x
[Abstract] [PDF]
The impact of acetylation and deacetylation on the p53 pathway
Christopher L. Brooks, Wei Gu
2011, 2(6): 456-462. DOI: 10.1007/s13238-011-1063-9
[Abstract] [PDF]
CCAAT/enhancer binding proteins play a role in oriLyt-dependent genome replication during MHV-68 de novo infection
Jing Qi, Danyang Gong, Hongyu Deng
2011, 2(6): 463-469. DOI: 10.1007/s13238-011-1060-z
[Abstract] [PDF]
Hrs inhibits citron kinase-mediated HIV-1 budding via its FYVE domain
Jiwei Ding, Lishan Su, Guangxia Gao
2011, 2(6): 470-476. DOI: 10.1007/s13238-011-1053-y
[Abstract] [PDF]
Expression of human FUS protein in Drosophila leads to progressive neurodegeneration
Yanbo Chen, Mengxue Yang, Jianwen Deng, Xiaoping Chen, Ye Ye, Li Zhu, Jianghong Liu, Haihong Ye, Yan Shen, Yan Li, Elizabeth J. Rao, Kazuo Fushimi, Xiaohong Zhou, Eileen H. Bigio, Marsel Mesulam, Qi Xu, Jane Y. Wu
2011, 2(6): 477-486. DOI: 10.1007/s13238-011-1065-7
[Abstract] [PDF]
Interactomic study on interaction between lipid droplets and mitochondria
Jing Pu, Cheol Woong Ha, Shuyan Zhang, Jong Pil Jung, Won-Ki Huh, Pingsheng Liu
2011, 2(6): 487-496. DOI: 10.1007/s13238-011-1061-y
[Abstract] [PDF]
Switch of substrate specificity of hyperthermophilic acylaminoacyl peptidase by combination of protein and solvent engineering
Chang Liu, Guangyu Yang, Lie Wu, Guohe Tian, Zuoming Zhang, Yan Feng
2011, 2(6): 497-506. DOI: 10.1007/s13238-011-1057-7
[Abstract] [PDF]
Naringenin reduces lung metastasis in a breast cancer resection model
Lei Qin, Lingtao Jin, Linlin Lu, Xiaoyan Lu, Chunling Zhang, Fayun Zhang, Wei Liang
2011, 2(6): 507-516. DOI: 10.1007/s13238-011-1056-8
[Abstract] [PDF]