Lupus at the molecular level
Mayami Sengupta, Laurence Morel
2011, 2(12): 941-943. DOI: 10.1007/s13238-011-1123-1
[Abstract] [PDF]
In vitro reconstitution of germ cell development
Yun Li
2011, 2(12): 944-945. DOI: 10.1007/s13238-011-1122-2
[Abstract] [PDF]
The role of Pbx1 in T cells
Mayami Sengupta, Laurence Morel
2011, 2(12): 946-949. DOI: 10.1007/s13238-011-1136-9
[Abstract] [PDF]
Find and replace: editing human genome in pluripotent stem cells
Huize Pan, Weiqi Zhang, Weizhou Zhang, Guang-Hui Liu
2011, 2(12): 950-956. DOI: 10.1007/s13238-011-1132-0
[Abstract] [PDF]
Protein-protein complexation in bioluminescence
Maxim S. Titushin, Yingang Feng, John Lee, Eugene S. Vysotski, Zhi-Jie Liu
2011, 2(12): 957-972. DOI: 10.1007/s13238-011-1118-y
[Abstract] [PDF]
Gene therapy: light is finally in the tunnel
Huibi Cao, Robert S. Molday, Jim Hu
2011, 2(12): 973-989. DOI: 10.1007/s13238-011-1126-y
[Abstract] [PDF]
ERp44 C160S/C212S mutants regulate IP3R1 channel activity
Congyan Pan, Ji Zheng, Yanyun Wu, Yingxiao Chen, Likun Wang, Zhansong Zhou, Wenxuan Yin, Guangju Ji
2011, 2(12): 990-996. DOI: 10.1007/s13238-011-1116-0
[Abstract] [PDF]
Structural vaccinology: structure-based design of influenza A virus hemagglutinin subtype-specific subunit vaccines
Chunling Xuan, Yi Shi, Jianxun Qi, Wei Zhang, Haixia Xiao, George F. Gao
2011, 2(12): 997-1005. DOI: 10.1007/s13238-011-1134-y
[Abstract] [PDF]
Engineering a zinc binding site into the de novo designed protein DS119 with a βαβ structure
Cheng Zhu, Changsheng Zhang, Huanhuan Liang, Luhua Lai
2011, 2(12): 1006-1013. DOI: 10.1007/s13238-011-1121-3
[Abstract] [PDF]