Youyou Tu honored by the Lasker award
Xiaoxue Zhang
2011, 2(10): 773-773. DOI: 10.1007/s13238-011-1111-5
[Abstract] [PDF]
Systematic temperature signaling regulates behavior plasticity
Yun Li
2011, 2(10): 774-775. DOI: 10.1007/s13238-011-1109-z
[Abstract] [PDF]
Genetic engineering and enzyme research in lignocellulosic ethanol production
Elizabeth Jane Ashforth
2011, 2(10): 776-777. DOI: 10.1007/s13238-011-1108-0
[Abstract] [PDF]
Romance of the three kingdoms: RORgammat allies with HIF1alpha against FoxP3 in regulating T cell metabolism and differentiation
Andy Tsun, Zuojia Chen, Bin Li
2011, 2(10): 778-781. DOI: 10.1007/s13238-011-1114-2
[Abstract] [PDF]
Innovator of in vitro virus culture—Dr. Chen-Hsiang Huang
Guangsheng Cheng
2011, 2(10): 782-783. DOI: 10.1007/s13238-011-1110-6
[Abstract] [PDF]
Role of plant autophagy in stress response
Shaojie Han, Bingjie Yu, Yan Wang, Yule Liu
2011, 2(10): 784-791. DOI: 10.1007/s13238-011-1104-4
[Abstract] [PDF]
Mechanism and methods to induce pluripotency
Peizhe Wang, Jie Na
2011, 2(10): 792-799. DOI: 10.1007/s13238-011-1107-1
[Abstract] [PDF]
Expanding neurotransmitters in the hypothalamic neurocircuitry for energy balance regulation
Yuanzhong Xu, Qingchun Tong
2011, 2(10): 800-813. DOI: 10.1007/s13238-011-1112-4
[Abstract] [PDF]
Crystal structure of human Gadd45 reveals an active dimer
Wenzheng Zhang, Sheng Fu, Xuefeng Liu, Xuelian Zhao, Wenchi Zhang, Wei Peng, Congying Wu, Yuanyuan Li, Xuemei Li, Mark Bartlam, Zong-Hao Zeng, Qimin Zhan, Zihe Rao
2011, 2(10): 814-826. DOI: 10.1007/s13238-011-1090-6
[Abstract] [PDF]
Structural insight into substrate specificity of human intestinal maltase-glucoamylase
Limei Ren, Xiaohong Qin, Xiaofang Cao, Lele Wang, Fang Bai, Gang Bai, Yuequan Shen
2011, 2(10): 827-836. DOI: 10.1007/s13238-011-1105-3
[Abstract] [PDF]
Programmed cell death may act as a surveillance mechanism to safeguard male gametophyte development in Arabidopsis
Jian Zhang, Chong Teng, Yan Liang
2011, 2(10): 837-844. DOI: 10.1007/s13238-011-1102-6
[Abstract] [PDF]
SDF-1/CXCR4 axis modulates bone marrow mesenchymal stem cell apoptosis, migration and cytokine secretion
Xiaolei Liu, Biyan Duan, Zhaokang Cheng, Xiaohua Jia, Lina Mao, Hao Fu, Yongzhe Che, Lailiang Ou, Lin Liu, Deling Kong
2011, 2(10): 845-854. DOI: 10.1007/s13238-011-1097-z
[Abstract] [PDF]